15.33 Participium ve funkci doplňku předmětu

Obě participia se vyskytují ve funkci doplňku předmětu (viz 13.72.1). V češtině častější než tato vazba, např. they found him dying / injured at the foot of a cliff (našli ho umírajícího / zraněného na úpatí útesu) je doplňková věta s jak nebo infinitiv, popř. předložková vazba, např. I caught him rummaging in the drawers of my desk. Přistihl jsem ho, jak prohrabává zásuvky mého psacího stolu. I started the steak thawing. Začal jsem řízek rozmrazovat.
Stejně jako adjektivní doplněk předmětu se participiální doplněk předmětu liší od přívlastku postavením, srov. I saw his growing success. Viděl jsem jeho rostoucí úspěch (přívlastek). – I saw his success growing. Viděl jsem, jak jeho úspěch vzrůstá (doplněk předmětu). Je-li participium rozvinuto dalšími členy, je postpozice obligatorní i u atributu, takže obě vazby nejsou formálně rozlišeny. Doplněk se však vyznačuje vztahem k nadřazenému slovesu (který se blíží závislosti rekční), kdežto přívlastek je volná modifikace substantiva, srov. I caught the train leaving at 8.05. Stihl jsem vlak odjíždějící v 8.05 (přívlastek, srov. the train that leaves...). – I caught him leaving the house. Chytil jsem ho, když odcházel / při odchodu z domu (doplněk předmětu, srov. I caught him in the act of leaving / as he was leaving the house).
Participium v postavení za předmětem se navíc nemusí jednoznačně vztahovat k předmětu, nýbrž může též být doplňkem podmětu; I caught him leaving the house může též znamenat „Chytil jsem ho, když jsem vycházel domu“. Podobně I saw him walking across the bridge (1) Viděl jsem ho, jak jde přes msot; (2) Viděl jsem ho, když jsem šel / jda přes most.
Ani u doplňkového přítomného participia nejde o elipsu průběhového tvaru, neboť tuto vazbu tvoří i slovesa, která se v průběhových tvarech nevyskytují, srov. I found myself not knowing what to do. Shledal jsem, že nevím, co mám dělat.
Participiální doplněk předmětu se vyskytuje po slovesech smyslového vnímání see vidět, hear slyšet, feel cítit, smell cítit (čichem), observe, watch pozorovat, witness být svědkem aj., po nichž alternuje s infinitivem (s významovým rozdílem, viz 15.13.23). He heard the rain beating against the window. Slyšel déšť bít / jak déšť bije do okna. I have seen it done. Viděl jsem to udělat. Jiná slovesa s touto vazbou jsou catch chytit, přistihnout, come upon narazit na někoho, najít, describe popsat, discover odkrýt, odhalit, find najít, shledat, zjistit, keep nechat, leave nechat, paint malovat aj., např. I kept the engine running. Nechal jsem běžet motor. I'll keep my fingers crossed. Budu držet palce. Po want se užívá pouze minulého participia, např. He didn't want it mentioned. Nechtěl, aby se o tom mluvilo.
Send
a set mají ve vazbě s předmětem a přítomným participiem význam kauzativní, např. send sb. flying odehnat, zahnat někoho. His remark set me thinking. Jeho poznámka mě přivedla k zamyšlení. Set the machine going. Spusťte stroj.
Podobně mají kauzativní význam vazby sloves have a get s předmětem a minulým participiem, např. Where did you have it made? Kde jste si to dal udělat? Why didn't you get the report typed? Proč jste tu zprávu nedal napsat? Podmět v těchto vazbách však není vždy činitel, nýbrž též aktant zasažený dějem, který v češtině odpovídá dativu (viz 8.32.2), srov. I had my travelling expenses paid. Cestovní útraty mi byly hrazeny. He got his wrist broken. Zlomil si zápěstí. V případech jako She had her head tilted (Měla hlavu nakloněnou), The car had a tyre ripped off (Auto mělo jednu pneumatiku utrženou) je podmět lokativní (viz 13.14). Někdy je možná aktivní i pasivní interpretace, srov. I had the car towed off (1) Dal jsem auto odtáhnout; (2) Auto mi bylo odtaženo. Navíc může příčestí představovat přívlastek (viz 8.32.2, pozn. 2).
Obě slovesa se užívají i s přítomným příčestím, např. I couldn't get the car going. Nemohl jsem nastartovat auto. I won't have you yelling at me. Nepřipustím, abys na mne křičel. Surely, you wouldn't have me borrowing money. Přece bys nechtěl, abych si vypůjčoval peníze. He always has crowds attending his concerts. Na jeho koncerty vždycky chodí davy lidí. Obě slovesa se též vyskytují s infinitivem (get viz 15.13.21, have viz 15.13. 23).

Literatura: Allen, R. A. 1966, Bresnan 1970, Dušková-Mehlová 1954, Dušková 1969, 1978, 1979, van Ek 1967, Fillmore 1963, Golková 1968, Grady 1970, Huddleston 1969a, Kiparsky – Kiparsky 1970, Lees 1968, Macháček 1960, 1965, Nosek 1964, 1965, Poldauf 1954, 1955b, 1967b, 1968, Rosenbaum 1967, Spitzbardt 1958, Vachek 1955b, 1961.