9.34.4 Předložky vyjadřující výsledek

into = na, do, v, vyjadřuje (1) změnu stavu: Caterpillars turn into butterflies or moths. Housenky se mění na/v motýly nebo můry. He translates from French into English. Překládá z francouzštiny do angličtiny. (2) Výsledek dělení: Divide this money into seven parts. Rozděl tyto peníze na sedm částí.
to = na, do, v, vyjadřuje rovněž změnu stavu jako into, má však mnohem omezenější použití: The snow soon turned to water. Sníh se brzy změnil ve vodu. Častěji se užívá v ustálených spojeních: to break to pieces rozbít na kusy, to burn to cinder spálit na oharek.