13.25.2

Po formální stránkce má elipsa v rámci predikátu některé zvláštnosti. Jsou-li vypuštěny všechny složky slovesného tvaru kromě pomocného nebo modálního slovesa, nemůže mít tento tvar redukovanou formu, srov. I'll stay later today and you'll stay later tomorrow zůstanu zde déle dnes a ty tu zůstaneš déle zítra – I'll stay later today and you will (*you'll) tomorrow.
Při vynechání infinitivní části přísudku elipsa začíná po některých slovesech až po to, např. I don't get up early unless I have to nevstávám brzo, ledaže musím. Have I offended you? I dind't mean to. Urazil jsem vás? To jsem nechtěl. Why don't you take a pill for your headache? – I don't want to. Proč si nevezmeš prášek proti bolení hlavy? – Nechci. Will she come? – I told her not to. Přijde? Řekl jsem jí, aby nechodila.
K elipse nejčastěji dochází, opakují-li se části predikace, které už byly vyjádřeny, např. I've been reading and the children (have been) watching TV četla jsem a děti se dívaly na televizi, you needn't come, but I have to (come) ty nemusíš chodit, ale já musím. V angličtině však také mohou být vynechány části predikace, které teprve následují, např. the article will (appear) and the review may, appear in the first number článek vyjde v prvním čísle a snad i recenze.
Jde-li o elipsu tvaru, který předchází, nemusí být vyjádřený a vynechaný tvar totožný, např. I have done little, but John (has done) even less udělal jsem málo, ale Jan ještě méně. Jestiže však jde o elipsu tvaru, který následuje, musí být vynechaný a vyjádřený tvar stejný, srov. he can (claim) and certainly will claim damages může a určitě bude žádat náhradu škody, ale pouze John has been (admitted) (nikoliv *John has) and Tom still may be admitted Jan byl přijat a Tom ještě může být.
Elipsa není možná mezi tvarem aktivním a pasivním, srov. he saw no one and was seen by no one neviděl nikoho a nikým nebyl viděn.
Elipsa někdy může vést k dvojznačnosti, zejména po as a than (viz 4.12), např. I know him just as well as you znám ho stejně dobře jako ty / jako tebe; I know him better than Tom znám ho lépe než Tom / než Toma.

Literatura: Bald 1972, Dušková 1976a, 1976c, Halliday 1967–68, Part 1, Part 3, Hornby 1974: xvii–xxvii, Karttunen 1971, Kirchner 1952, Macháček 1959, Mathesius 1913, 1917, Mehlová [Dušková] 1954, Nickel 1968, Poldauf 1968, 1969b, 1972a, Štícha 1982.