7.6 Adverbia homonymní s předložkami

Četná adverbia jsou homonymní s předložkami, např. about o, kolem, okolo (walk about the town chodit po městě, there was no one about nikdo tam nebyl), above nad, výše (above the average nad průměr, as was stated above jak bylo konstatováno výše), across přes, napříč, after po, potom (after dark po setmění, soon after brzo potom; též spojka, viz 16.23.2), along podél, dál, before před, předtím, dříve (the year before last předloni, you should have told me before měl jsi mi to říci dříve; též spojka, viz 16.23.2) behind za, vzadu (behind the fence za plotem, the others were a long way behind ostatní byli daleko vzadu), below pod, níže, dole (below sea level pod hladinou moře, from the hill top we saw the blue ocean below z vrcholu kopce jsme viděli dole modrý oceán), beyond za, dále než, down dolů, dole, in v, dovnitř, uvnitř (in the sky na obloze, come in vstupte), inside uvnitř, vevnitř, off z (povrchu čeho), pryč, vzdálený, vypnutý (to fall off the bicycle spadnout z kola, I must be off musím už jít, the gas is off plyn je zavřen), on na, dále, nasazený, zapojený (on the coast na pobřeží, they hurried on spěchali dál, the lights were on světla svítila), outside vně, venku (outside the harbour venku z přístavu, they are waiting outside čekají venku), over nad, přes, skončený, pře- (the balcony juts over the street balkon vyčnívá nad ulici, don't knock the vase over nepřevrhni tu vázu, the storm will soon be over brzo bude po bouřce), past po, mimo, kolem, round kolem (a journey round the world cesta kolem světa, a crowd soon gathered round brzo se okolo shromáždil dav), since od, od té doby (since last year od loňska, he sent me a Christmas card but I haven't heard from him since poslal mi lístek k Vánocům, ale od té doby mi nepsal; též spojka, viz 16.23.2), through skrz (a shortcut through the fields zkratka přes pole, they wouldn't let us through nechtěli nás nechat projít), under pod, dole, dolů (under the bridge pod mostem, the ship went under loď se potopila), up nahoru, do, po, nahoře, vzhůru (run up the stairs běžet do schodů, he is already up už je vzhůru/už vstal) aj.

Poznámka: Jak předložka, tak adverbium (pokleslé v adverbiální částici) se mohou stát součástí slovesné struktury, avšak chovají se v tom případě různě (viz 8.51.1,2).