5.1 Číslovky základní

Číslovky 1319 mají sufix -teen a desítky 2090 -ty.

0nought
1one
2two
3three
4four
5five
6six
7seven
8eight
9nine
10ten
11eleven
12twelve
13thirteen
14fourteen
15fifteen
16sixteen
17seventeen
18eighteen
19nineteen
20twenty
21twenty-one
22twenty-two atd.
30thirty
40forty
50fifty
60sixty
70seventy
80eighty
90ninety
100one hundred
101one hundred and one
102one hundred and two
103one hundred and three atd.
110one hundred and ten
111one hundred and eleven
120one hundred and twenty
121one hundred and twenty-one
1 000one thousand 1 001 one thousand (and) one
1 253one thousand two hundred and fifty-three
2 000 two thousand
10 000 ten thusand
100 000one hundred thousand
1 000 000one million

Pro nulu je několik označení: nought, naught název číslovky 0 (v matematice), např. the figure nought číslice nula, 0.01 point nought one 0,01 (je-li desetinné číslo menší než 1, nula před desetinnou čárkou [v angličtině před desetinnou tečkou] se nemusí vyslovit); zero v matematice a v údajích o teplotě, např. the temperature fell below zero teplota klesla pod nulu; o [əʊ] v běžně mluveném jazyce, např. v telefonních číslech (dial 01-3052 [əʊ wʌn θriː əʊ faɪv tuː] volte číslo 013 052) nebo room No. 407 [fɔːr əʊ sevn] pokoj č. 407; nil ve výsledcích sportovních utkání, např. 2:0 two nil, popř. two (to) nothing aj.
U číslovek fourfourteenforty je pravopisná alternace ou/o. U číslovek fivefifteenfifty alternují morfémy [faɪv]/[fɪf].
Číslovky na -teen mají dva hlavní přízvuky, např. seventeen [ˈsevenˈtiːn], nineteen [ˈnaɪnˈtiːn]. Ve větné souvislosti však jeden přízvuk ztrácejí. V koncovém postavení je přízvuk na sufixu, např. There's a printers' error on page seventeen [ɒn ˈpeɪdʒ sevənˈtiːn] Na straně 17 je tisková chyba. Před substantivem je přízvuk na kmeni, srov. seventeen pages [ˈsevəntiːn ˈpeɪdʒɪz] 17 stran.
Mezi desítkami a jednotkami se píše spojovací čárka, např. 62 sixty-two, 83 eighty-three. Stovky a desítky, popř. stovky a jednotky se spojují spojkou and: 156 one hundred and fifty-six, 208 two hundred and eight. Po tisících je and fakultativní. V americké angličtině se desítky a jednotky připojují k stovkám bezespoječně.
Na rozdíl od češtiny, kde se číslovka jeden před sto, tisíc, milión zpravidla vynechává, v angličtině je obligatorní. Vedle one ji lze též vyjádřit neurčitým členem, např. one hundred pounds/a hundred pounds sto liber, one thousand miles/a thousand miles tisíc mil, one million inhabitants/a million inhabitants milión obyvatel.
Hundred, thousand a million mají po číslovkách i neurčitých kvantifikátorech tvar bez koncovky, srov. three hundred (years) tři sta (let), several thousand (employees) několik tisíc (zaměstnanců), two million (dollars) dva milióny (dolarů). Pouze million má někdy v tomto případě tvar plurálu, např. The fire on the building site will cost the firm several million(s). Ten požár na staveništi bude firmu stát několik miliónů. Následuje-li číslovka nižšího řádu, je ovšem možný pouze tvar singuláru: two million one hundred thousand dva milióny sto tisíc.
Vedle numerického užití se hundred, thousand a million užívají též jako substantiva (srov. stovka). V tom případě tvoří pravidelný plurál a jsou řídícím členem spojení (tj. následující substantivum je připojeno předložkou of), např. hundreds of people stovky lidí, thousands of demonstrators tisíce demonstrantů, millions of television viewers milióny televizních diváků.
Na rozdíl od českého užívání čárky k oddělení celého čísla od desetinných míst se v angličtině tradičně užívá čárky u vícemístných čísel k oddělení skupin tří číslic, např. 2,365,000 dva milióny tři sta šedesát pět tisíc (celé číslo se od desetinných míst odděluje tečkou: 3.14159).

Poznámka 1: Miliarda je v britské angličtině one thousand million (milliard je řídké), v americké angličtině billion.

Poznámka 2: Číslovky na -ty, např. thirty, tvoří plurál thirties s významem „léta (století) 30–39“, u osob příslušný věk, srov. the literature of the thirties literatura let třicátých, a young woman in her twenties mladá žena ve věku mezi dvaceti a třiceti lety.

Poznámka 3: Na rozdíl od češtiny nemá současná angličtina formu číslovek odpovídající českému pětadvacet, dvaatřicet apod. Forma typu five-and-twenty se vyskytovala ve starším jazyce.

Syntakticky se základní číslovky chovají jako adjektiva, tj. modifikátor řídícího substantiva (v češtině je obdobná situace pouze u číslovek 1–4), např. two exceptions dvě výjimky, three months tři měsíce, six lectures šest přednášek, twelve pieces dvanáct kusů apod. Adjektivní povaha číslovek v postavení před substantivem je zřejmá z toho, že před nimi mohou předcházet determinátory, srov. these two exceptions tyto dvě výjimky, the first three questions první tři otázky. Dále mohou fungovat jako syntaktická substantiva, např. There are five of them. Je jich pět. (Forma They are five je víceznačná: (1) Je jich pět, ale i (2) Je jim pět.) The three of you (vedle apozičního spojení you three) vy tři. V případech jako How many graduates were there last year?Forty. (Kolik bylo loni absolventů? Čtyřicet.) forty zastupuje spojení forty graduates, tj. má funkci zájmennou (není však vyloučeno pojetí eliptické).