2.31 Rozlišení slovních druhů alternací fonémů

Slovesa a substantiva, popř. slovesa a adjektiva se nejčastěji liší znělostí spirant. Jméno (substantivum nebo adjektivum) se vyznačuje spirantou neznělou, kdežto sloveso má spirantu znělou.
Alternace s/z (u některých párů vyznačená též v pravopise střídáním -ce/-se): house [haʊs] dům – house [haʊz] ubytovat, device [dɪˈvaɪs] zařízení – devise [dɪˈvaɪz] vymyslit, close [kləʊs] blízký, těsný, uzavřený – close [kləʊz] zavřít, use [juːs] užívání, užitek – use [juːz] užívat, abuse [əˈbjuːs] zneužití, nadávky – abuse [əˈbjuːz] zneužít, potupit, excuse [ɪkˈskjuːs] omluva, výmluva – excuse [ɪkˈskjuːz] omluvit aj.

Poznámka: U dvojice practice (praxe) – practise (provádět, cvičit) a licence (povolení) – license (povolit) je alternace pouze pravopisná, substantivum i sloveso se vyslovují stejně [præktɪs], [laɪsəns]. V americké angličtině se substantivum i sloveso píší oběma způsoby, -ce/-se; practice (substantivum i sloveso) je však běžnější s pravopisem -ce, license (substantivum i sloveso) s pravopisem -se. Sloveso licence se vyskytuje s pravopisem – ce i v britské angličtině.

Poznámka: Někdy je ve výslovnosti kolísání, např. grease [ɡriːs] sádlo, mastnota – grease [ɡriːz] i [ɡriːs] namazat.

Alternace f/v se ve všech případech projevuje i v pravopise: half polovina – halve rozpůlit, calf tele – calve otelit se, grief zármutek – grieve zarmoutit, belief víra – believe věřit, relief úleva – relieve ulevit, ulehčit, proof důkaz – prove dokázat, safe bezpečný – save zachránit, shelf přihrádka – shelve dát na polici, odložit (vyřízení) na neurčito, strife zápas, spor – strive zápasit, usilovat.
Alternace ð/θ (v obou případech digraf th): predikativní adjektivum loath, loth [ləʊθ] (viz 6.63) nerad, neochotný – loathe [ləʊð] mít moc nerad, ošklivit si, mouth [maʊθ] ústa – mouth [maʊð] pronášet s výraznými pohyby úst, sheath [ʃiːθ] pochva – sheathe [ʃiːð] dát do pochvy, teeth [tiːθ] zuby – teethe [tiːð] dostávat zuby (např. Jimmy is teething Jimmymu rostou zoubky ), wreath [riːθ] věnec – wreathe [riːð] (o)věnčit, vít, vinout aj.
Alternace neznělé a znělé spiranty je někdy provázena změnou kmenové samohlásky, popř. alternací přízvuku, např. glass [ɡlɑːs] sklo – glaze [ɡleɪz] zasklít, grass [ɡrɑːs] tráva – graze [ɡreɪz] pást se, choice [tʃɔɪs] volba, výběr – choose [tʃuːz] zvolit, vybrat, loss [lɒs] ztráta – lose [luːz] ztratit, refuse [refjuːs] odpad(ky) – refuse [rɪˈfjuːz] odmítnout, life [laɪf] život – live [lɪv] žít, breath [breθ] dech – breathe [briːð] dýchat, bath [bɑːθ] koupel – bathe [beɪð] omývat, koupat se (venku) aj.
Ojediněle se setkáváme s alternací k/tʃ samotnou, nebo provázenou změnou kmenové samohlásky: speak [spiːk] mluvit – speech [spiːtʃ] řeč, break [breɪk] zlomit – breach [briːtʃ] porušení, trhlina aj.
Alternace se dále může týkat samotné kmenové samohlásky, např. blood [blʌd] krev – bleed [bliːd]krvácet, food [fuːd]potrava – feed [fiːd]krmit, ride [raɪd] jet – road [rəʊd] cesta, strike [stkraɪk] udeřit – stroke [strəʊk] rána, úder, bind [baɪnd] vázat – band [bænd] páska, pás, bond [bɒnd] pouto, vazba, sit [sɪt] sedět – seat [siːtʃ] sedadlo, sídlo, sing [sɪŋ] zpívat – song [sɒŋ] píseň, drip [drɪp] kapat – drop [drɒp] kapka, knit [nɪt] plést – knot [nɒt] uzel, fill [fɪl] plnit – full [fʊl] plný, heat [hiːt] horko, topit – hot [hɒt] horký, sell [sel] prodat – sale [seɪl] prodej, tell [tel] říci – tale [teɪl] povídka, shoot [ʃuːt] střílet – shot [ʃɒt] výstřel aj.
Alternace nekmenové samohlásky se vyskytuje u sufixů -ment a -ate. U sloves tyto sufixy mívají plnou výslovnost [ment], [eɪt] (což je důsledek vedlejšího přízvuku), kdežto u substantiv a adjektiv podléhají redukci [mənt], [ɪt], [ət]. Vedle redukovaného substantivního nebo adjektivního [ɪt], [ət] se též vyskytuje neredukované [eɪt]. Např. experiment [ɪkˈsperɪmənt] experiment – experiment [ɪkˈsperɪment] experimentovat, supplement [sʌplɪmənt] dodatek – supplement [sʌplɪment] doplnit, dodat, implement [ɪmplɪmənt] nástroj – implement [ɪmplɪment] provést, compliment [kɒmplɪmənt] poklona – compliment [kɒmplɪment], [ˌkɒmplɪˈment] dělat poklony aj.; estimate [estɪmɪt], [estɪmeɪt] odhad – estimate [estɪmeɪt] odhadnout, moderate [mɒdərɪt] mírný – moderate [mɒdəreɪt] mírnit, separate [sepərɪt] oddělený – separate [sepəreɪt] oddělit, graduate [ɡrædjuɪt], [ɡrædjueɪt] absolvent – graduate [ɡrædjueɪt] promovat, animate [ænɪmɪt],[ænɪmeɪt] živý, životný – animate [ænɪmeɪt] oživit, predicate [predɪkɪt],[ predɪkeɪt] predikát – predicate [predɪkeɪt] predikovat aj.; s alternací přízvuku alternate [ɔːlˈtɜːnɪt] alternativní – alternate [ˈɔːltəneɪt] alternovat. Alternaci samohlásky v koncové slabice má též prophecy [prɒfɪsɪ] proroctví – prophesy [prɒfɪsaɪ] prorokovat.

Poznámka: V americké angličtině má slovesný sufix -ment vedle plné výslovnosti [ment] též redukovanou formu [mənt] jako substantivum.