15.13 Infinitiv ve funkci předmětu

Četná slovesa se pojí s infinitivním předmětem, jehož struktura závisí na slovesné rekci. Některá slovesa tvoří jen vazbu se samotným infinitivem, např. He refused to cooperate. Odmítl spolupracovat. Jiná tvoří vazbu se samotným infinitivem i s infinitivem následujícím po nominálním členu, např. I should like to go. Rád bych šel. – I should like you to go. Byl bych rád, kdybyste šel. Jiná slovesa tvoří pouze vazbu infinitivu po předcházejícím nominálním členu, např. He requires his staff to work hard. Vyžaduje, aby jeho personál usilovně pracoval. Následuje-li po slovese samotný infinitiv, je konatel infinitivního děje vždy totožný s podmětem nadřazeného slovesa.