15.31.2

Atributivní minulé participium má většinou pasivní význam (tj. je tvořeno od tranzitivních sloves). V premodifikaci je jeho užívání omezenější než v češtině. V této pozici má nejčastěji rezultativní význam, např. a broken window rozbité okno, a torn dress roztržené šaty, worn shoes obnošené boty, applied art užité umění, veiled threats zastřené hrozby apod. Avšak ani v rezultativním významu se neužívá obecně. Je sice the lost key ztracený klíč, ale nikoliv *the found key nalezený klíč; the damaged car poškozený vůz, the stolen car ukradený vůz, ale nikoliv *the bought car. V nerezultativním významu je ještě řidší, např. a shared element společný (sdílený) člen, guided missiles řízené střely, a trusted friend, přítel, k němuž máme důvěru, ale nikoliv *a believed friend přítel, kterému věříme, *the praised boy chválený chlapec, *the blamed boy káraný chlapec. Někdy může mít participium jak rezultativní, tak procesuální význam, např. a neglected child zanedbané i zanedbávané dítě, a mistreated child dítě, s kterým se špatně zacházelo i zachází.
Premodifikující minulé participium, které samo o sobě není možné, je často přijatelné, je-li premodifikováno, srov. *the mentioned case zmíněný případ – the above-mentioned case výše zmíněný případ, *the found manuscript nalezený rukopis – the recently found manuscript nedávno nalezený rukopis.
Minulé příčestí s aktivním významem (od intranzitivních sloves) je řídké, např. a retired army officer armádní důstojník ve výslužbě, a travelled man zcestovalý člověk, faded flowers zvadlé květiny, a healed wound zhojená rána. Stejně jako minulé příčestí s pasivním významem spíše označuje trvalou vlastnost a je přijatelnější, je-li samo premodifikováno, srov. a born orator rozený řečník – *a born child narozené dítě – a newly born child novorozeně, *the returned expedition výprava, která se vrátila – the recently returned expedition výprava, která se nedávno vrátila.
Minulé příčestí, zejména pokud vyjadřuje duševní stavy, se snadno adjektivizuje. Adjektivní charakter participia se projevuje v intenzifikaci pomocí very a možností stupňování, např. His face wore a very agitated / annoyed / bored / disgusted / embarrassed / excited / preoccupied / worried expression. Jeho obličej měl velmi vzrušený / rozmrzelý / unuděný / znechucený / rozpačitý / vzrušený / zamyšlený / ustaraný výraz (viz 6.7).
Minulé příčestí se postponuje zčásti za stejných podmínek jako v češtině, tj. je-li rozvito, např. One drawback of basic research is the amount of time spent on experiments that lead nowhere. (Fraser 110) Jedna nevýhoda základního výzkumu je množství času věnovaného pokusům, které nikam nevedou. The sun, risen behind the copse, threw long shadows from the trees south-westwards across the field. (Adams 94) Slunce, vyšlé za mlázím, vrhalo od stromů dlouhé stíny jihozápadně přes pole. Na rozdíl od češtiny se však často postponuje i nerozvité minulé příčestí, a to většinou v případech, kdy není v premodifikaci přijatelné, např. One or more of the assumptions made must be wrong. (Smith 121) Jeden nebo více z učiněných předpokladů musí být chybný. How big were the sums involved? Jak velké byly částky, o které šlo? I v případech, kde je prepozice minulého příčestí možná, se dává přednost postpozici, např. The results obtained show a small temperature dependence. Obdržené výsledky ukazují malou závislost na teplotě. The approach adopted allows simultaneous treatment of both forms. Přijatý přístup umožňuje pojednat současně o obou formách.
Stejně jako atributivní přítomné participium i atributivní minulé participium je ekvivalentní vztažné větě, srov. destroyed hopes zmařené naděje = hopes that have been destroyed naděje, které byly zmařeny, a Fournier picture come to life Fournierův obživlý obraz = a Fournier picture that has come to life Fournierův obraz, který obživl.

Poznámka: Rozdíl mezi samotným received a being received je obdobný rozdílu mezi prostým a průběhovým tvarem, srov. the measures taken to prevent further deterioration of the environment (vidově neutrální) opatření (u)činěná proti dalšímu zhoršování životního prostředí – the measures being taken to prevent further deterioration of the environment opatření (aktuálně) činěná proti dalšímu zhoršování životního prostředí.