4.71.4 Both

K univerzálním kvantifikátorům je možno též řadit both, neboť stejně jako all zahrnuje všechny členy třídy označované řídícím substantivem. Rozdíl mezi all a both je pouze v počtu členů třídy, all odkazuje na třídy s různým počtem členů, avšak ne menším než tři, kdežto both odkazuje na třídu o dvou členech. Věta Both her brothers study medicine (Oba její bratři studují medicínu) implikuje, že nemá více bratrů než dva.

Poznámka:

K univerzálním kvantifikátorům je možno též řadit both, neboť stejně jako all zahrnuje všechny členy třídy označované řídícím substantivem. Rozdíl mezi all a both je pouze v počtu členů třídy, all odkazuje na třídy s různým počtem členů, avšak ne menším než tři, kdežto both odkazuje na třídu o dvou členech. Věta Both her brothers study medicine (Oba její bratři studují medicínu) implikuje, že nemá více bratrů než dva.

Poznámka: Rozdíl mezi both (oba) a the two (ti dva, oba) spočívá v tom, že the two odkazuje anaforicky na počet dva, aniž implikuje totalitní vztah, srov. She has three brothers, two of whom study medicine. The third is still at school. The two/*both who study medicine… Má tři bratry, z nichž dva studují medicínu. Třetí chodí ještě do školy. Ti dva, kteří studují ještě medicínu… (Oba bratři studující medicínu… české oba má širší užití).

Ze sémantiky both vyplývá, že se pojí jen s plurálem počitatelného substantiva, např. both my parents oba moji rodiče, hold it in both hands drž to oběma rukama. Konstrukčně je zcela obdobné all, tj. má funkci predeterminátoru, zájmena a užívá se v apozici k řídícímu substantivu, např. on both these occasions při obou těchto příležitostech, he asked both of us (us both) pozval nás oba; They were both very pleased. (Both of them were very pleased). Oba byli velmi potěšeni.
Následuje-li po both substantivum s určitou determinací, vyskytuje se též vazba s fakultativním of: both (of) these points oba tyto body, both (of) the applicants oba žadatelé. Následuje-li po both osobní zájmeno, je of obligatorní: both of you vy oba (vedle you both). Určitý člen po both (méně častý než po all) bývá fakultativní: Both (the) doors were locked. Oboje dveře byly zavřeny. (Both s posesivem viz 4.21.)

Poznámka: K predeterminátorům se vedle all a both též řadí half polovina. Pojí se jak s nepočitatelnými, tak s počitatelnými substantivy (v singuláru i plurálu), např. half (of) the fruit polovina ovoce, half (of) the crew polovina posádky, half (of) the oranges polovina pomerančů. Na rozdíl od all a both se half spojuje i s neurčitým členem, např. half a pound půl libry, half a loaf půl bochníku a neužívá se v apozici. Stejně jako u all a both je of fakultativní před substantivem s určitou determinací, avšak obligatorní před osobním zájmenem: half (of) the boys polovina chlapců half of them polovina z nich.

Poznámka: Jako predeterminátory se chovají též double dvojitý, twice dvakrát, three, four… times tři-, čtyři-… krát, např. we need double the quantity potřebujeme dvojnásobné množství, he is twice her age je dvakrát tak starý jako ona.