14.13.2 Oddělení modifikace od řídícího členu

K oddělení postmodifikace od řídícího členu dochází v případech jako now the question arises whether to continue or not nyní vzniká otázka, zda pokračovat, či ne; at that time several incidents occurred that could hardly be explained as a mere coincidence v té době se přihodilo několik věcí, které bylo sotva možno vysvětlit jako pouhou shodu okolností. Postmodifikace je zde oddělena od řídícího podmětového substantiva přísudkem v důsledku gramatického pravidla o postavení podmětu a přísudku v oznamovací větě. V češtině k oddělení modifikace od řídícího výrazu nedochází (srov. české ekvivalenty), neboť řazení větných prvků se primárně řídí stupněm jejich výpovědní dynamičnosti.

Poznámka: V knižním stylu lze základního rozložení výpovědní dynamičnosti dosáhnout pomocí there: there arises the question whether...

Na rozdíl od češtiny, kde je genitivní přívlastek těsně spjat s řídícím substantivem a stojí tedy v bezprostřední postpozici, v angličtině může být genitivní přívlastek od svého substantiva oddělen. Dochází k tomu zejména tehdy, je-li genitivní přívlastek rozvitý a má-li vyšší stupeň výpovědní dynamičnosti než jiný člen rozvíjející substantivum (viz 13.52.5 pozn.). Srovnej the tempestuous entrance into the room of the twins, bursting with excitement at the news, caused a not wholly unwelcome diversion bouřlivý příchod dvojčat překypujících vzrušením nad tou novinkou způsobil ne tak docela nevítané rozptýlení (v češtině lze v tomto případě druhý modifikátor vypustit). Srovnej též What business is it of yours? (vedle What business of yours is it?) Co je vám do toho?
K oddělení řídícího a rozvíjejícího členu dochází v obou jazycích v případě přístavku realizovaného zájmeny zdůrazňovacími (viz 4.33), all (viz 4.71.3), either (viz 4.72.3), neither, none (viz 4.73), each (viz 4.71.2), both (viz 4.71.4) a u vazby except + substantivum, např. we were all amazed všichni jsme žasli, they were none of them satisfied nikdo z nich nebyl spokojen, we got a badge each dostali jsme každý odznak, they were both present / they were present both byli přítomni oba, any day suits me except Friday hodí se mi kterýkoliv den kromě pátku.
Také v některých větách srovnávacích a účinkových bývá rozvíjející člen od řídícího členu oddělen, např. she was so upset by the news that she couldn't sleep byla tou zprávou tak rozrušena, že nemohla spát. V češtině je styčné postavení členů patřících k sobě umožněno volným slovosledem. K diskontinuitě větné struktury dochází v obou jazycích v souvětných doplňovacích otázkách s verbem dicendi nebo cogitandi (viz 16.21.24).