16.3 Souvětí složené (složité)

Souvětí skládající se z více než dvou vět je souvětí složené (složité). Stavba složeného souvětí je různá podle toho, z jakých vět se skládá a jaké jsou mezi jednotlivými větami vztahy. Složené souvětí se může skládat ze samých vět hlavních, např. I didn't go straight home, but stopped at the post-office and then did some shopping. Nešla jsem rovnou domů, nýbrž jsem se stavila na poště a pak jsem obstarala nějaké nákupy.
Spojení vět hlavních a vedlejších dovoluje různé kombinace, např. mohou být dvě věty hlavní a jedna vedlejší: The depression of the seventies temporarily slowed down railroad building and caused some anxiety lest construction stop in the West altogether. (Jones 195) Krize v sedmdesátých letech výstavbu železnic dočasně zpomalila a vzbudila jisté obavy, aby se výstavba na Západě vůbec nezastavila.
Nebo mohou být dvě věty vedlejší a jedna věta hlavní, přičemž vedlejší věty mohou být vůči sobě v koordinačním vztahu, např. It is often the case that advisory bodies don't advise or (that) their advice is not followed. Často se setkáváme s tím, že poradní sbory neradí nebo (že) jejich rad není uposlechnuto (několikanásobná věta obsahová podmětná). The author seeks beauty that disappeared long ago, but that has left its traces in the minds of people. Autor hledá krásu, která dávno zmizela, avšak zanechala stopy v myslích lidí (několikanásobná vztažná věta adjektivní).
Jindy je věta hlavní rozvinuta dvěma různými větami vedlejšími, např. When you've finished with the newspaper I'll borrow it, if you don't mind. Až si ty noviny přečtete, vypůjčím si je, nebude-li vám to vadit (věta hlavní je rozvinuta vedlejší větou časovou a podmínkovou).
Věta vedlejší může být řídící vůči jiné větě vedlejší, např. Once it is possible to describe and discuss what one is doing, innovation becomes far easier. (Haldane 74) Jakmile je možné popsat a probrat to, co člověk dělá, novátorství se stává daleko snazším (vedlejší věta časová je nadřazena vedlejší větě předmětné).

Literatura: Araki 1958, Baker 1970, Balieva 1951, Bauer 1959, 1962, Birenbaum 1981, Breithutová 1968, Cambell – Wales 1969, Carls 1970, Doherty – Schwartz 1967, Dušková 1975a, 1984b, Firbas 1967, Grannis 1975, Gräf 1962, Haiman 1974, Helgander 1971, Huddleston 1967, 1971, Hudson 1971, Karlsen 1959, Kiparski – Kiparski 1970, Lakoff G. 1970b, Lees 1961, Lytle 1974, Macháček 1960, Masuya 1950, McCawley 1973, McTear 1979, Nebeská 1974, 1976, Nosek 1958a, 1960, 1966, O'Grady 1979, Panevová 1971, 1976, Poldauf 1955a, 1972a, Quirk 1957, Rutherford 1970, Spitzbardt 1959, 1960, Staszewski 1976, Svoboda K. 1961, 1965, Wołoszyk-Pisarka 1976, Wood 1952.