15.11.3

Obdobná vazba se vyskytuje u hodnotících adjektiv typu kind laskavý, wise moudrý, clever chytrý, right správný, wrong nesprávný, špatný, naughty ošklivý, (im)polite (ne)zdvořilý, foolish pošetilý, crazy potřeštěný, careless nedbalý, neopatrný aj. Na rozdíl od předcházející skupiny adjektiv, která hodnotí děj, se adjektiva této skupiny vztahují ke konateli, který bývá většinou vyjádřen, a to buď předložkovou vazbu s of, nebo ve formě podmětu. Také u této vazby je častější extrapozice infinitivu s anticipačním it v pozici podmětu, např. It was careless of you to leave the gate open. Bylo od tebe neopatrné nechat branku otevřenou. – You were careless to leave the gate open. Byl jsi nedbalý, že jsi nechal branku otevřenou. It was clever of John to foresee this possibility. Bylo od Jana chytré, že předvídal tuto možnost. – John was clever to foresee this possibility. Jan byl chytrý, že předvídal tuto možnost.
Osobní podmět v těchto vazbách je zároveň nositelem vlastnosti označované adjektivem a konatelem děje vyjádřeného infinitivem, srov. John was clever. He foresaw this possibility. Jan byl chytrý. Předvídal tuto možnost. Tím se liší od vazeb adjektiv v 15.11.2, kde podmět je transponovaný předmět infinitivního děje.
Některá adjektiva připouštějí konstrukci konatele jen ve formě předložkové vazby s of, např. It was nice of her to remember my birthday. Bylo od ní hezké, že si vzpomněla na moje narozeniny. Ale nikoliv *She was nice to remember my birthday. Pokud se nice vyskytuje se životným podmětem a infinitivním doplněním, jde o vazbu typu 15.11.2, srov.: She is nice to look at. It is nice to look at her. Je hezké (příjemné) se na ni dívat. (She je zde předmět infinitivního děje, nikoliv jeho konatel.)