2.2 Konverze slovních druhů

Vedle slov, jejichž slovnědruhová příslušnost je signalizována jejich morfematickou strukturou, zejména afixací, existuje v angličtině velké množství slov, která tuto distinktivní strukturu nemají. Bez větného kontextu pak slovnědruhovou příslušnost takovýchto slov nelze určit. Právě tato část slovní zásoby je pro angličtině charakteristická.
Existují slova, která mohou fungovat jako několik slovních druhů, např. down je adverbium (Come down Pojď dolů), předložka (The children ran down the hill Děti běžely s kopce), substantivum (the ups-and-downs of life lepší a horší životní období), sloveso (He downed a glass of beer Vypil [vytáhl] sklenici piva). Back je substantivum (I don't do things behind anybody's back Nedělám nikomu nic za zády), adjektivum (Are back numbers still available? Jsou starší čísla ještě k dispozici?), sloveso (He backed the car into the garage Zacouval s autem do garáže; to back sb./sth. podporovat někoho/něco, to back a horse vsadit na koně). Like je sloveso (I shouldn't like to force him Nerad bych ho nutil), adjektivum (They are as like as two peas Jsou si podobni jako vejce vejci), v hovorovém jazyce spojka (Things didn't turn out like I imagined Nedopadlo to, jak jsem si představoval.), předložka (There's no place like home Není nad domov) a substantivum (I never heard the like of it Nikdy jsem nic podobného neslyšel).
Schopnost vyskytovat se beze změny tvaru ve funkci různých slovních druhů se nazývá konverze. V angličtině se široce uplatňuje právě v důsledku toho, že mnoho slov má z hlediska slovnědruhové příslušnosti neutrální tvar.