12.15.2 Zápor větný a zápor členský

Zápor u slovesa zpravidla popírá platnost obsahu věty jako celku (zápor větný), např. His arguments didn't convince me. Jeho argumenty mě nepřesvědčily. Naproti tomu stojí-li zápor u jiného větného členu než přísudku, popření se týká pouze tohoto členu (zápor členský): He was here not a minute ago. Byl tady ani ne před minutou (predikace je v tomto případě kladná). Na rozdíl od češtiny, kde záporka ne u jiného větného členu než přísudku vždy vyjadřuje zápor členský, v angličtině nepřísudkové not může zezápornit celou větu, např. Not a single star could be seen. Nebylo vidět ani jedinou hvězdu (srov. záporné sloveso v češtině). Not má v tomto případě stejnou funkci jako no, srov. No stars could be seen. Nebylo vidět (žádné) hvězdy. Členský zápor se často vyjadřuje i záporným přísudkem, např. I don't cook every day. Nevařím každý den (Vařím, ale ne každý den). I didn't come to be insulted. Nepřišel jsem, abych se dal urážet (Přišel jsem, ale ne proto, abych se dal urážet).

Poznámka 1: Jako test větného záporu se uvádí možnost doplnit také ne, nebo ani, rozšiřující platnost větného obsahu na jiný podmět, např. She isn't satisfied, and neither (nor) am I (and I am not, either). Není spokojena a já také ne. His arguments didn't convince me, not even the last one. Jeho argumenty mě nepřesvědčily, ani ten poslední. Naproti tomu He was here not a minute ago připouští pouze dovětek kladný: and so was she. Byl tady ani ne před minutou a ona také. Tento test však neplatí na členský zápor vyjádřený přísudkem, srov. I don't cook every day, and neither does my mother. Nevařím každý den a moje matka také ne.

Poznámka 2: Hranice mezi větným a členským záporem není ostrá. Věta He doesn't lack courage. (Neschází mu odvaha) obsahuje zápor větný, avšak věta He doesn't lack courage but physical fitness. (Neschází mu odvaha, ale tělesná zdatnost) má zápor členský. Forma He lacks not courage but physical fitness se vyskytuje také, je však řídká.