12.22.24 Typ S-V-O vyjadřující různé vztahy

Typ S-V-O dále označuje různé vztahy: (a) posesivní, např. he has / possesses a large collection má / vlastní velkou sbírku, she got many presents dostala mnoho dárků; (b) lokalizace, např. the jar contains honey džbán obsahuje med; (c) rovnost (totožnost), např. a gallon equals eight pints gallon se rovná osmi pintám; (d) podobnost, např. he resembles his father podobá se svému otci; (e) srovnávací vztah, např. her success exceeded / surpassed all expectation její úspěch předčil veškeré očekávání; (f) vztah přináležitosti, např. this type includes several subtypes tento typ zahrnuje několik podtypů; (g) vztah příčiny a následku, např. smoke implies fire kouř implikuje oheň, fire involves smoke oheň způsobuje (má za následek) kouř aj.
Statický význam slovesa nepřipouští průběhovou konjugaci, avšak některé vztahy připouštějí tvoření pasiva ((b), (f)), srov. honey is contained in jars, several subtypes are included in this type. Podmět aktiva však není v pasivu konstruován jako konatel (s by), nýbrž jako lokální určení.
Příklady (g) jsou konverzní predikáty, které jsou vůči sobě v podobném vztahu jako aktivum / pasivum (předmět slovesa imply je podmětem slovesa involve), což však tvoření pasiva nebrání (srov. fire is implied by smoke oheň je implikován kouřem).

Poznámka: U konverzních predikátů vzniká otázka, zda jde o synonymii. Z hlediska kognitivního obsahu věty konverzní predikáty vyjadřují totéž (mohou se vztahovat k téže události), např. John likes music Jan má rád hudbu – music pleases John hudba Jana těší, effect follows cause následek následuje po příčině – cause precedes effect příčina předchází před následkem apod. Avšak jazykové ztvárnění těchto obsahů se liší. Volba jiného východiska (podmětu) ovlivňuje nejen aktuální členění větné, ale i sémantickou strukturu, děj je nazírán z hlediska jiného účastníka. Navíc konverzní predikáty nebývají dokonalá synonyma. Tyto rozdíly se projevují v otázkách na příslušné věty, srov. What's John's attitude to music? He likes it. How does music affect John? It pleases him. Nejde tedy o jazykovou synonymii, a to ani v případě predikátů relačních (se sponou) John is older than Bill Jan je starší než Bill – Bill is younger than John Bill je mladší než Jan.