9.15

Podle původu se předložky dělí na vlastní, tj. neodvozené z jiných slov, a na nevlastní, tj. odvozené z jiných slovních druhů.
Vlastní předložky jsou v angličtině at v, na, u, by u, for pro, from od, z, in v, of 2. pád, o, on na, to k, 3. pád, with s. Vlastní předložky jsou významově obecnější a některé z nich v angličtině poklesly na pouhé signály pádových vztahů (of pro genitiv, to pro dativ, with pro označení nástroje, by pro označení původce apod.).
Druhotné předložky mohou pocházet
(1) Z adverbií. S tvarovou homonymií předložek a adverbií se v angličtině setkáváme u aboard na palubě, about o, kolem, above nad, across přes, after po, against proti (pouze ve spojeních jako votes for and against), along podél, alongside podél, apart odděleně, around kolem, before dříve, před, behind za, below pod, beneath pod, besides kromě, between mezi, beyond za, by u, down dolů, for pro (viz against), in do, v, inside uvnitř, near blízko, notwithstanding nehledě na, off s, z, on na, opposite naproti, over nad, outside vně, mimo, past za, mimo, round kolem, since od, through skrze, throughout v celé(m), to k (pouze v několika idiomech jako to and fro sem a tam), under pod, underneath pod, up nahoru, within uvnitř, without bez. Srovnej: A car drove past the door (předložka). Kolem dveří jelo auto. – A car drove past (adverbium). Kolem jelo nějaké auto. (Viz 7.6.) Ve velké většině případů má předložka i adverbium stejný tvar i význam, rozdíl spočívá pouze v odlišné syntaktické funkci. Výjimku tvoří adverbia over a off, srov. at last the war is over konečně je po válce – over the ditch přes příkop; he went off šel pryč – off the coast blízko pobřeží.
(2) Ze slovesných tvarů neurčitých, tj. z participií a ojediněle též z infinitivu: except(ing) kromě, bar(ring) kromě, concerning ohledně, considering uvážíme-li, following po, including včetně, allowing for uvážíme-li, owing to kvůli, during během atd. Např. assumtions concerning the chemical structure of various substances předpoklady o chemické stuktuře různých látek, all these cities except London všechna tato města kromě Londýna.
(3) Z tvarů substantiv a adjektiv: thanks to díky, due to kvůli, like jako, prior to před, near blízko, unlike na rozdíl od, worth stát za (něco) atd. Např. contrary to general opinion na rozdíl od obecného názoru, regardless of cost bez ohledu na náklady, prior to this announcement před tímto oznámením.

Poznámka: Předložky following (= after) a prior to (= before) bývají někdy ve stylistických příručkách kritizovány jako zbytečné.

(4) Ze spojení předložka1 + substantivum + předložka2: in case of v případě že, in view of vzhledem k, in spite of přes, navzdory, by means of pomocí, prostřednictvím, on account of kvůli, in addition to kromě atd. Např. in spite of his care přes jeho péči, in view of the situation vzhledem k situaci, on account of his health kvůli jeho zdraví.
Zatím co vlastní předložky tvoří uzavřený soubor, druhotné předložky tvoří relativně otevřený soubor, některé zastarávají a zanikají, nové vznikají. Nejvíce nových předložek vzniká ze spojení předložka + subst. + předložka. Ke vzniku nových předložek vede snaha vyjádřit vztahy mezi pojmy co nejpřesněji, což je zvláště důležité v odborném jazyce. Proto většina nových druhotných předložek náleží do jazyka odborného a knižního.