13.24 Modální a fázová modifikace predikátu

Vyjádření vlastního děje, procesu, stavu atd. může být modifikováno zahrnutím postoje mluvčího nebo vyjádřením stupně jistoty vzhledem k faktivnosti predikace. Pokud je postojová nebo jistotní modalita vyjádřena modálním slovesem (viz 8.44) a vlastní děj infinitivem, máme co činit se složenou predikací, která má platnost jednoho větného členu, např. I needn't tell you that. (Adams 45) To vám nemusím říkat. But an experiment may have an entirely unexpected result. (Haldane 139) Ale pokus může mít zcela neočekávaný výsledek.
Fázová modifikace predikátu vytýká některou fázi děje: počátek, pokračování děje nebo jeho konečnou fázi. Vyjadřuje se pomocí sloves begin, start, commence začít, continue, go on, keep pokračovat, finish skončit, stop, cease přestat, po nichž následuje infinitiv nebo gerundium (po některých slovesech oba tyto tvary, po jiných pouze jeden z nich). Např. it began to rain / raining začalo pršet, he started to speak / speaking začal mluvit, they commenced to buy / buying securities začali nakupovat cenné papíry, how long will you continue to work / working? jak dlouho budeš pokračovat v práci?, she went on talking mluvila dál, she kept talking pořád mluvila, the telephone stopped ringing telefon přestal zvonit apod. Počáteční fázi děje vyjadřují též slovesa break a burst s předložkovou vazbou s into, např. he broke into a laugh rozesmál se, she burst into tears rozplakala se; konečnou fázi děje come s předložkovou vazbou s to, např. to come to an end skončit. S infinitivem come vyjadřuje postupné dosažení děje nebo stavu označovaného infinitivem: The West came to specialize in grain and cattle production. (Jones 53) Západ se (postupně, časem) specializoval na produkci obilí a dobytka.
U fázové modifikace predikátu je jeho jednočlenská platnost sporná, neboť většina fázových sloves se pojí též se substantivním předmětem (srov. to begin / start a new era začít novou éru, to finish one's studies skončit studium aj.), takže lze infinitiv považovat za předmět.