12.22.25 Větný typ S-V-O se sponovým slovesem

(a) He is having a rest / a smoke / a holiday odpočívá / kouří / je na dovolené, he gave a jump / a yell vyskočil / zařval, the car gave a jolt auto poskočilo, she had a headache bolela ji hlava apod. Předmětová konstrukce je zde pouze formální, neboť ji lze převést na intranzitivní konstrukci typu S-V (sloveso s předmětovým dějovým jménem vytváří jednu sémantickou jednotku), srov. he is resting / smoking / holidaying, he jumped / yelled, the car jolted, her head ached. Inherentně intranzitivní povaha děje se též projevuje v českém ekvivalentu: odpočívá, kouří atd. Pasivum se zde zpravidla netvoří.
(b) They made a request vznesli žádost (prosbu), he gave no explanation nepodal vysvětlení, what conclusion have you drawn? jaký jste učinili závěr? Také v tomto případě sloveso a předmětové dějové jméno tvoří jednu sémantickou jednotku, srov. to request žádat, prosit, to explain vysvětlit, to conclude učinit závěr, avšak tyto jednoslovné slovesné ekvivalenty jsou tranzitivní, samy o sobě úplnou větu netvoří, srov. *they requested, *he explained, *they concluded. Požadavku, aby konstrukce obsahovala předmět při zachování téhož obsahu (bez zavedení dalšího sémantického elementu) se vyhoví právě verbonominální vazbou, která je zde prostředkem syntaktické tranzitivizace. Tyto vazby pasivum tvoří, srov. a request was made, no explanation was given, what conclusion has been drawn?