12.41.7 Typy s tázací formou

(a) Uvedené samotným tázacím výrazem, např. Why this sudden change? Proč ta náhlá změna? Why all this fuss? Proč všechen ten povyk? What next? Co dál? What now? Co teď? apod. Tyto případy bývají považovány za elipsu, zejména pokud jednoznačně implikují predikaci existenciální.
(b) Uvedené pomocí what nebo how + about, např. What about his qualifications for the position? A co (= jaká je) jeho kvalifikace pro to místo? How about golf on Sunday? Což si takhle zahrát (zahrajme si) v neděli golf? How about a what about jsou často zaměnitelné, např. How / What about a snack? Což si dát (abychom si dali) něco malého k jídlu?
Tento typ jednak vyjadřuje pravou otázku, např. What about your job? Co vaše práce? What about me? A co já? Co bude se mnou?, jednak návrh (nepřímou výzvu), např. What / How about a game of chess? Což si zahrát partii šachu? (= Let's have...)

Poznámka: What of it, what of that znamená „co na tom (záleží)“.

(c) What / How + -ing
Výrazně výzvovou (návrhovou) funkci mají neslovesné věty s what a how obsahující gerundium, např. What about putting an advertisement in the newspaper? Což si dát (což abychom si dali) do novin inzerát? How about dining out and going to a play? Což abychom se navečeřeli v restauraci a šli do divadla? What a how jsou obvykle zaměnitelné. Osoba, jíž se výzva (návrh) týká, je určena situací. Mluvčí je zpravidla zahrnut (většinou jde o inkluzivní plurál), avšak někdy je adresátem pouze partner v rozhovoru.