13.62.1

U prvného typu se mezi oběma členy apozičního spojení uplatňuje vztah významové ekvivalence, přičemž pořadí obecnějšího a specifičtějšího členu většinou není závazné. Vztah ekvivalence může být explicitně vyjádřen pomocí namely (zkratka viz) totiž, that is to say to je, or nebo, in other words jinými slovy apod., např. the head of the department, (that is to say) Mr. Matthews vedoucí oddělení, (tj.) pan Matthews, Frank, the coach of our team Frank, trenér našeho mužstva, fall, the American word for autumn fall, americký výraz pro podzim. Je-li první člen specifičtější, může být přístavek rozveden do věty (nerestriktivní) vztažné, srov. Frank, who is the coach of our team Frank, který je trenérem našeho mužstva, fall, which is the American word for autumn fall, což je americký výraz pro podzim. Srovnej též tato spojení s opačným pořadím členů: the American word for autumn, fall, the coach of our team, Frank.
Zvláštní případy vztahu ekvivalence jsou přeformulování a výčet. Přeformulování může být explicitně uvedeno výrazy jako or nebo, or rather nebo spíše, in other words jinými slovy, that is to say tj., (more) simply jednoduše(ji), in simple(r) words / terms v jednoduchých (jednodušších) pojmech, in technical terms, technically řečeno odborně apod., např. inferiority complex, that is to say the feeling of being inferior to others komplex méněcennosti, tj. pocit méněcennosti vůči ostatním, an act of unlawful deception, in other words a fraud nezákonné oklamání, jinými slovy podvod, the underground or tube as it is usually called in London podzemní dráha neboli tube, jak se jí v Londýně obvykle říká. Přeformulování může též zahrnovat korekci, např. The two words are homonyms, or more precisely / rather homophones, since they are differentiated in writing. Ta dvě slova jsou homonyma, nebo přesněji / spíše homofona, neboť jsou rozlišena v písmě.
Výčtová apozice je např. The flat has four rooms, two bedrooms, a sitting-room and a dining room. Byt má čtyři místnosti, dvě ložnice, obývací pokoj a jídelnu. Shakespeare's tragedies, Romeo and Juliet, Othello, Macbeth, Hamlet and King Lear Shakespearovy trgédie, Romeo a Julie, Othello, Macbeth, Hamlet a Král Lear. Výčet může být uveden pomocí the following, např. The meeting has the following agenda: the Committee report, the by-election ... Schůze má následující (tento) program: zpráva výboru, doplňovací volby ...
Při exemplifikaci nebo vytčení jde o vztah částečné ekvivalence (druhý člen zahrnuje pouze některé referenty prvního členu). Exemplifikace bývá uvedena pomocí for example, for instance, například, e.g. např., say řekněme, including včetně, such as jako, like, as jako aj., např. Germanic languages, e.g. German, English, Swedish, Icelandic germánské jazyky, např. němčina, angličtina, švédština, islandština. I am allowed only light food, such as chicken, veal, ham, fresh butter, cheese. Mohu jíst jen lehkou stravu, jako kuře, telecí, šunku, čerstvé máslo, sýr.
Opakem exemplifikace je shrnutí, např. workers, farmers, soldiers, the intelligentsia, in short all the working people of our country dělníci, rolníci, vojáci, inteligence, zkrátka všichni pracující naší vlasti.
Vytýkací apozice bývá uvedena pomocí especially, particularly, in particular, notably zejména, zvláště, chiefly, mainly hlavně, mostly většinou aj., např. All children, especially the younger ones, hugely enjoyed themselves. Všechny děti, zvláště mladší, se výborně bavily. The tour was very interesting, in particular the visit to Warwick. Zájezd byl velmi zajímavý, zejména prohlídka Warwicku.