3.32.4 Determinace substantivní části přísudku a doplňku

Determinace jmenné části přísudku a doplňku se řídí v podstatě týmiž pravidly jako determinace substantiv v jiných syntaktických funkcích, tj. záleží na sémantické třídě substantiva (jde-li o apelativum nebo o jméno vlastní a v případě apelativ je-li substantivum počitatelné či nikoliv) a na tom, kolika členy je tato třída v příslušné situaci zastoupena. Zčásti se liší determinace počitatelných substantiv, neboť ta se v těchto funkcích často vyskytují bez členu.
Nejčastěji bývá referent podmětového substantiva zařazován do nějaké třídy o více členech, což u počitatelného substantiva vyjadřuje člen neurčitý, např. He is a teetotaller. Je abstinent. I shall always remain a socialist. Zůstanu vždy socialistou. They made him a member. Udělali ho členem. V plurálu je člen nulový, srov. We shall always remain socialists. Zůstaneme vždycky socialisty. They made them members. Udělali je členy.
Výjimečně je v tomto případě bezčlennost u singuláru po turn, srov. He turned traitor (Stál se z rádcem), a ve vazbě They took him prisoner (zajali ho).
Bezčlennost bývá tehdy, je-li referent podmětového substantiva zařazován do třídy o jednom členu, např. He became general director. Stal se generálním ředitelem. He was elected president. Byl zvolen prezidentem. He was appointed ambassador to Greece. Byl jmenován velvyslancem v Řecku. Srovnej He was appointed secretary of the Committee. Byl jmenován tajemníkem výboru. – He was elected an honorary member of the Committee. Byl zvolen čestným členem výboru. Fakultativně se vyskytuje i člen určitý, např. He became/was appointed (the) Chief Editor of the Journal. Stal se/byl jmenován šéfredaktorem časopisu. He was elected (the) Chairman of the Society. Byl zvolen předsedou společnosti.
Podobně po slovesech nazírání, posuzování apod. je člen určitý nebo neurčitý podle počtu členů příslušné třídy, srov. He is considered a good student. Je považován za dobrého studenta. He is considered the best student in his class. Je považován za nejlepšího studenta ve třídě.

Poznámka: Son a daughter v predikaci a apozici mohou mít všechny tři formy: She is the daughter of a doctor. Je dcerou lékaře (nejběžnější forma vyjadřující příbuzenský vztah). She is a daughter of a doctor (implikuje větší počet dcer). She is daughter to a doctor (forma označující společenské postavení).

Nepočitatelná substantiva mají v jmenné části přísudku a v doplňku člen nulový, např. It was great fun. Byla to velká legrace. It seems good advice. Zdá se to být dobrá rada. I don't call that friendshhip/generosity/courage. Tomu neříkám přátelství/velkomyslnost/odvaha apod.