12.11 Věta oznamovací

Příznačný rys anglické oznamovací věty je postavení podmětu před slovesem. V češtině je vzájemné postavení podmětu a přísudku volné, podmět může stát před i za slovesem (podle stupně výpovědní dynamičnosti), srov. True sport involves equality between the rivals. Pravý sport znamená rovnost mezi soupeři. The road is impassable for the best part of the year. Větší část roku je silnice nesjízdná (silnice je větší část roku nesjízdná). A bee buzzed over my head. Nad hlavou mi bzučela včela.
Inverze podmětu a určitého slovesa v oznamovací větě je v angličtině řídká (viz 14.37).
Ze slovesných modů se v oznamovací větě nejčastěji vyskytuje indikativ (viz 8.83.1), který pokud není modifikován prostředky modality jistotní, předkládá obsah sdělení jako skutečnost, srov. Technical details will be dealt with later. Technickými podrobnostmi se budeme zabývat později. Obsah sdělení ovšem nemusí být jen tvrzen, nýbrž též popírán (ve větě záporné), srov. This is no laughing matter. To není nic k smíchu. Vedle indikativu se v oznamovací větě vyskytuje též kondicionál, který předkládá obsah sdělení jako podmíněný, možný nebo neskutečný (viz 8.83.3), např. Without her expensive clothes and make-up she would look quite ordinary. Bez drahých šatů a nalíčení by vypadala docela obyčejně. Next year he would have been eighty. Napřesrok by mu bylo osmdesát.