15.32.4

V angličtině se dále vyskytují participiální vazby s vyjádřeným konatelem odlišným od podmětu nadřazené věty (absolutní vazba participiální). V češtině jim odpovídají věty uvedené různými spojkami podle toho, jaký sémantický vztah je mezi oběma predikacemi implikován (podobně jako u participiálních vazeb typu 15.32.1). Např. He led the way down the slope, his shadow stretching behind him on the grass. (Adams 17) Šel první dolů po svahu a jeho stín se za ním táhl po trávě. Calculating devices go back to the abacus, however, the first genuine machine being that of the great French scientist and mystic, Blaise Pascal. (Jones 377) Počítací přístroje však navazují na počitadlo, přičemž první skutečný stroj pochází od velkého francouzského vědce a mystika Blaise Pascala. An artificial language, though designed primarily as an oral medium of communication, is equally a written langugage, there being no appreciable difference between its two forms. Umělý jazyk, ačkoliv je konstruován (určen) především jako ústní prostředek komunikace, je rovněž psaným jazykem, neboť mezi oběma formami není patrný rozdíl. All attempts at reconciliation having failed, nobody saw any reason for prolonging his or her stay. Jelikož (když) všechny pokusy o usmíření selhaly, nikdo neviděl žádný důvod, aby nadále prodléval. He stood by the window, his hands clasped behind him, his gaze fixed on the scene outside. Stál u okna s rukama sepnutýma za zády a zrakem upřeným ven. In those days young children dropped dead like chickens, their diseases not well understood. (Lee 156) V těch dobách malé děti umíraly jako kuřata, neboť se jejich nemocem dobře nerozumělo.
Tato vazba se vyskytuje v psaném, zejména odborném jazyce.

Poznámka: Ojediněle se vyskytuje i absolutní vazba infinitivní, např. He confined himself to one point, the rest to be dealt with later. Omezil se na jeden bod s tím, že o ostatním bude pojednáno později.