7.5 Adverbia neodvozená od adjektiv

Jiné sémantické třídy adverbií zahrnují adverbia neodvozená (primární) nebo odvozená od jiných slovních druhů než adjektiv (hlavně vzniklá z předložkových substantivních spojení). Jsou to adverbia místní, např. here zde, sem, there tam, hence, thence odtud, tudíž, away pryč, abroad v cizině, do ciziny, outdoors venku, somewhere někde aj.; časová now teď, then pak, potom, soon brzo, often často, never nikdy, ever (ně)kdy (viz 4.72.23), yet už, already už (viz 12.12.1b, c), seldom zřídka, sometimes někdy, still pořád, stále, always vždycky, again opět, today dnes, yesterday včera, tomorrow zítra aj.; adverbia vyjadřující míru, např. very velmi, too příliš, enough dost, quite docela, zcela, somewhat poněkud, rather dost, poněkud, altogether celkem, almost skoro, téměř aj.; adverbia vytýkací, např. even i, just právě, only jen aj.; adverbia s funkcí spojovací, např. so tak, thus tedy, tudíž, still, yet přesto, přece, however však, nevertheless nicméně, also také, therefore proto, instead místo toho, anyhow, anyway tak či onak, besides kromě toho aj.

Poznámka: Enough je jediný modifikátor adjektiv a adverbií, který se postponuje, srov. I am old enough to be your father jsem dost starý, že bych mohl být tvým otcem, I don't know him well enough neznám ho dost(atečně) dobře. (Enough determinátor viz 4.74.)