14.11.1

V oznamovací větě stojí podmět před přísudkem, naproti tomu inverze podmětu a určitého slovesa je v angličtině distinktivním rysem zjišťovací otázky (viz 12.12.1). V češtině je zjišťovací otázka s nevyjádřeným podmětem signalizována jen intonací, a je-li podmět vyjádřen, je inverze jen fakultativní. Srovnej is the exhibition still open? je výstava (výstava je) ještě otevřena? – the exhibition is still open výstava je ještě otevřena; has he no ambition? nemá žádnou ctižádost? – he has no ambition nemá žádnou ctižádost; can she write shorthand? umí těsnopis? – she can write shorthand umí těsnopis.
Také v případech, kdy se otázka tvoří pomocí do, je inverze podmětu její nedílnou součástí, neboť užitím samotného do se věta oznamovací na tázací nemění (viz 8.33); do bez inverze vyjadřuje emfázi, srov. did he follow your advice? řídil se vaší radou? – he did follow your advice vždyť (přece jen) se řídil vaší radou.

Poznámka: Otázka signalizovaná pouze intonací bez inverze viz 12.12.1h.