13.31.35

Zvláštní typ přímého předmětu je předmět realizovaný sekundární predikací: infinitivem, gerundiem nebo větou vedlejší.
Předmětový infinitiv existuje v angličtině i v češtině, srov. he deserves to win zasluhuje si vyhrát, avšak v angličtině je rozšířenější. V češtině mu často odpovídá věta vedlejší, např. she pretended to be asleep předstírala, že spí, he offered to drive us to the station nabídl se, že nás zaveze na nádraží, they threatened to sue me hrozili, že mě budou žalovat aj.
Infinitivní předmětová konstrukce může mít vlastní podmět, např. We might expect overeating and obesity to be correlated. (Mackay 27) Dalo by se čekat, že přejídání a obezita jsou korelovány. Some firms require all their young workers to attend further education classes. (Carter 189). Některé firmy vyžadují, aby všichni jejich mladí pracovníci navštěvovali kurzy dalšího vzdělávání. (Viz 15.13.)
Infinitivní předmět často alternuje s větou vedlejší nebo gerundiem, např. we agreed to wait for another week / we agreed that we should wait for another week dohodli jsme se, že počkáme ještě týden, all her neighbours supposed her to be a widow / all her neighbours supposed that she was a widow všichni její sousedé se domnívali, že je vdova, she loves to buy / buying new clothes moc ráda si kupuje nové šaty, I prefer to type / typing my articles myself raději si píši své články na stroji sám aj.
Záměna infinitivu gerundiem většinou není libovolná, neboť infinitiv vyjadřuje možnost a týká se jednotlivého případu, kdežto gerundium se spíše týká realizace děje a má obecnější platnost, srov. I should like to keep it as a remembrance rád bych si to nechal na památku, I don't like playing cards nehraji karty rád. Úlohu též hraje doplnění předmětového inifinituv. Je-li rovněž infinitivní, místo předmětového infinitivu bývá gerundium, srov. I dread to think about it bojím se na to pomyslit – I dread having to approach him děsím se toho, že se na něho musím obrátit (viz 15.23.11).
Infinitiv může též alternovat s předmětem substantivním nebo větným, např. they expect him to resign očekávají, že odstoupí / they expect his resignation očekávají jeho odstoupení / they expect that he will resign očekávají, že odstoupí, he pretended to be sick / that he was sick předstíral, že je mu špatně / he pretended sickness předstíral nevolnost.
Infinitiv uvedený tázacími výrazy představuje závislou otázku, např. I don't know what to think about it nevím, co si (mám) o tom myslet, have you decided where to go? rozhodli jste se, kam pojedete (kam jet)?, I wonder how to make both ends meet rád bych věděl, jak vyjít s penězi. V těchto případech má infinitiv modální význam (nutnosti, možnosti, záhodnosti, viz 15.13.3).
Věty s infinitivním předmětem se zpravidla nepasivizují, infinitiv jako podmět pasiva je ojedinělý, např. to leave so early would be considered impolite odejít tak brzo by se považovalo za nezdvořilé.
Četná slovesa, např. acknowledge uznat, admit připustit, přiznat, avoid vyhnout se, defer odložit, delay zdržet, odložit, deny popřít, escape uniknout, evade vyhnout se, facilitate usnadnit, fancy, imagine představit si, finish, end skončit, give up nechat (něčeho), loathe, abominate ošklivit si, hnusit si, mind vadit, miss postrádat, postpone odložit, practise cvičit, trénovat, resent zlobit se, neschvalovat, resist odolat, odporovat, risk riskovat, shun vyhýbat se, stop přestat, suggest navrhovat aj. se pojí s předmětem gerundiálním (viz 15.23.1). Stejně jako infinitiv představuje závislou kondenzovanou větu, avšak na rozdíl od infinitivu pouze větu oznamovací.
Gerundium bez vlastního vyjádřeného podmětu má zpravidla stejný podmět jako nadřazená věta, např. stop beating about the bush přestaň chodit kolem horké kaše (okolkovat), I resent being told how to drive zlobí mě, když se mi říká, jak mám řídit. Může však též mít podmět všeobecný (generická osoba, člověk, lidé), např. she hates cheating nenávidí podvádění. Jinak je-li podmět gerundia jiný než podmět nadřazené věty, musí být vyjádřen, např. this doesn't justify his / him breaking the regulations to ho neopravňuje, aby porušoval předpisy.
Po některých slovesech, např. like mít rád, love milovat, hate nenávidět, prefer dávat přednost, intend mít v úmyslu, neglect zanedbat, regret litovat, remember pamatovat se aj. gerundiální předmět alternuje s infinitivem (viz 15.23.11).
Gerundiální předmět rovněž alternuje s větou vedlejší, např. Do you mind my opening the window? / Do you mind if I open the window? Bude vám vadit, otevřu-li okno? Imagine being shipwrecked! / Imagine you've been shipwercked! Představ si, že bys ztroskotal!
Předmět realizovaný vedlejší větou se nejčastěji vyskytuje po slovesech dicendi a sentiendi (viz 16.21.12, 16.21.2). Nejběžnější typ předmětové věty je s indikativem, např. he says he doesn't mind říká, že mu to nevadí, everyone said how well she was looking všichni říkali, jak dobře vypadá, he declares that the rumours are groundless prohlašuje, že jsou ty zvěsti neopodstatněné, I don't see how this concerns us nechápu (nevidím), jak se nás to týká, I don't know what you mean nevím, co myslíš (co tím míníš).
Po slovesech žádání (order, command nařídit, ask, request, demand žádat, require vyžadovat, insist trvat na něčem, suggest, propose navrhovat aj.) je v předmětové větě should nebo konjuktiv. V češtině má tento typ předmětové věty spojku aby, např. The situation requires that everyone should do his best / that everyone do his best. Situace vyžaduje, aby se každý co nejvíce přičinil (viz 8.44.43, 8.83.4).