4.71.1 Every

Every na rozdíl od českého každý nemá funkci substantivní, tj. nelze ho užít samostatně, nýbrž jen se substantivem (popř. substantivní proformou one). Plní pouze funkci determinátoru (výjimečně má funkci atributivní po posesivu). Např. Every novel reveals something of its age. Každý román odhaluje něco ze své doby. České každý ve funkci syntaktického substantiva odkazujícího na osobu odpovídá anglickým kompozitům everybody, everyone, např. Everybody (nikoliv *every) has a chance to win. Každý má možnost vyhrát.

Every na rozdíl od českého každý nemá funkci substantivní, tj. nelze ho užít samostatně, nýbrž jen se substantivem (popř. substantivní proformou one). Plní pouze funkci determinátoru (výjimečně má funkci atributivní po posesivu). Např. Every novel reveals something of its age. Každý román odhaluje něco ze své doby. České každý ve funkci syntaktického substantiva odkazujícího na osobu odpovídá anglickým kompozitům everybody, everyone, např. Everybody (nikoliv *every) has a chance to win. Každý má možnost vyhrát.
Determinační funkce every je zřejmá z toho, že se nespojuje s jinými determinátory. Není např. možné *this every question každá tato otázka. Spojení s demonstrativem je možno vyjádřit vazbou s of po each nebo vazbou s of po every + numerická proforma one: each of these questions každá z těchto otázek, every one of these questions každá (jedna) z těchto otázek.
Every však může stát po posesivu, a pak má funkci atributu: her every wish každé její přání, his every movement každý jeho pohyb.
Every
se pojí s počitatelným singulárem a také predikativní sloveso má tvar singuláru (stejně jako v češtině, srov. Every objection has been refuted. Každá námitka byla vyvrácena. Vazba s plurálem je pouze tehdy, stojí-li u řídícího substantiva číslovka, např. every two or three days každé dva nebo tři dny.
Every odkazuje na větší počet než dva, a to souhrnným způsobem. Je proto často ekvivalentní plurálové vazbě s all všichni, srov. All novels reveal something of their age. Všechny romány odhalují něco ze své doby; all these questions všechny tyto otázky, all her wishes všechna její přání apod. Někdy však jde o distributivní význam (každý jednotlivě), a pak náhrada pomocí all + plurál není možná, např. We hear from her almost every week. Píše nám skoro každý týden.
Every
tvoří zájmenná kompozita na -body, -one a -thing (everybody, everyone každý [substantivum], everything všechno) a adverbiální kompozitum na -where (everywhere všude), např. Everyone was willing to help. Každý byl ochoten pomoci. You can't have everything. Člověk nemůže mít všechno.

Poznámka: Temporální adverbia jsou always vždy a every time po každé. Ever si zachovalo původní význam „vždy“ jen v některých spojeních, např. for ever navždy, ever after potom stále, ever since od té doby stále. V současném jazyce se ever sémanticky začlenilo k řadě s any (viz 4.72.2).


Everybody
, everyone tvoří adnominální pád jako substantiva: everybody's, everyone's, např. This isn't everyone's opinion. To není názor každého.
Everybody, everyone
je singulár, čímž se řídí též tvar predikativního slovesa. K odkazování se užívá jednak zájmena 3. os. singuláru maskulina (popř. feminina, je-li zřejmé, že jde o ženu): Has everyone signed his name? Podepsal se každý? Vedle toho se v běžné řeči k odkazování užívá plurálové zájmeno they (vazba podle smyslu), srov. Has everyone signed their name?