9.13

Výraz doplňující předložku je nejčastěji skladebné substantivum (substantivum, zájmeno, gerundium). Na rozdíl od češtiny mohou anglické předložky uvádět též větu vedlejší: in England v Anglii, without me beze mne, by signing a peace treaty podepsáním mírové dohody, from what he said z toho, co řekl. Funkci syntaktického substatniva po předložce mohou někdy plnit i adverbia a adjektiva: at once ihned, before long zanedlouho, in there tam (uvnitř), until now doposud, since when odkdy, at least přinejmenším, in brief zkrátka (jde vesměs o ustálená spojení) – i předložková spojení: He crawled from under the the table. Vylezl zpod stolu.
Infinitivní vazby se předložkou zpravidla neuvádějí. Jedinou výjimkou jsou vazby s předložkou for uvozující podmět infinitivu. There's no need for you to be in a hurry. Není třeba, abyste spěchal.
Předložkami se rovněž neuvádějí vedlejší věty s that. Spojení typu except that kromě toho, že, in that v tom, že a but that až na to, že se považují za složené spojky: She knew nothing about his journey except that he was likely to be away for three months. Nevěděla o jeho cestě nic než to, že bude pravděpodobně pryč tři měsíce. Pokud je třeba větu s that uvést předložkou, použije se konstrukce the fact that: The explanation lies in the fact that such cases are extremely rare. Vysvětlení spočívá v tom, že takové případy jsou nesmírně vzácné.
U některých sloves předložková vazba alternuje s vedlejší větou s that a/nebo s infinitivem, např. They asked me for help. Požádali mne o pomoc. They asked me to help them. Požádali mne, abych jim pomohl. – We decided on an early start. Rozhodli jsme se pro časný start. We decided to start early. We decided that we should start early. Rozhodli jsme se, že vyrazíme brzy.
V češtině na rozdíl od angličtiny se při připojování vedlejších vět substantivních používá odkazovacích zájmen, srov. This does not conflict with what we know about how context contributes to the learning of meaning. Toto není v rozporu s tím, co víme o tom, jak kontext přispívá k učení se významu.