12.22.3 Větný typ S-V-Oi-Od

Větný typ S-V-Oi-Od tvoří slovesa ditranzitivní pojící se s přímým a nepřímým předmětem, např. he sold me his bicycle prodal mi své kolo, he bought her a present koupil jí dárek. Sémantická struktura těchto sloves zahrnuje tři aktanty, činitele, předmět děje a recipienta, který je vždy implikován, i když není vyjádřen (srov. he sold his bike prodal kolo; tento akt implikuje dalšího účastníka, který se stal novým majitelem kola).
Větný typ S-V-Oi-Od má dva podtypy podle toho, jakou předložku má alternativní předložková konstrukce recipienta v postavení za přímým předmětem: (a) he sold me his bike, they granted her a loan udělili jí půjčku, they denied us their support odepřeli nám svou podporu aj. – he sold his bike to his neighbour prodal kolo sousedovi, they granted loans to three applicants udělali půjčky třem žadatelům, he denies nothing to anyone nikomu nic neodepře; (b) he bought her a present, she made herself a dress ušila si šaty, I left him a message nechal jsem mu vzkaz aj. – he bought presents for the whole family koupil dárky pro celou rodinu, she makes dresses for her daughters šije šaty svým dcerám, I left a message for him nechal jsem pro něho vzkaz (viz 13.32).
V češtině nepřímý předmět může označovat i účastníka děje, jemuž se odnímá, srov. vzala mu hračky. V angličtině má bezpředložkový nepřímý předmět tuto sémantickou roli zřídka (např. po slovese deny odepřít); účastník, jemuž se odnímá, se zpravidla konstruuje jako předložková vazba s from: she took his toys from him (viz 13.32).
Vzorec S-V-Oi-Od většinou připouští vypuštění nepřímého předmětu, např. everybody gave something každý něco dal, she poured tea nalila čaj, they grant loans udělují půjčky, avšak nikoliv vypuštění předmětu přímého; bezpředložková konstrukce pak buď vůbec není možná, srov. *they granted the applicant udělili žadatele, *she grudges everybody nepřeje nikomu, nebo se mění jak syntaktická funkce, tak sémantická role: z předmětu nepřímého, recipienta, se stává předmět přímý, zasažený: they sent John poslali Jana (nikoliv Janovi), he brought the children přivedl děti (nikoliv dětem), he denied his daughter zapřel svou dceru (nikoliv dceři).
U několika sloves účastník představující recipienta zůstává recipientem, i když syntaktická konstrukce obsahuje jen jeden předmět, srov. I told him the news řekl jsem mu tu zprávu – (he knows,) I told him (ví o tom,) řekl jsem mu to, I'll show you ukáži ti to. V češtině je zpravidla nutno přímý předmět vyjádřit.
Některá slovesa připouštějí vyjádření samotného recipienta pomocí předložkové vazby, např. she poured for him nalila mu.
Větný typ S-V-Oi-Od má dvě pasivní formy, srov. I was granted a loan byla mi udělena půjčka – loans were granted to all applicants půjčky byly uděleny všem žadatelům (viz 8.84.14).
U větného typu S-V-Oi-Od se setkáváme s konverzními predikáty podobně jako u typu S-V-O, např. Tom sold his bike to Dick Tom prodal kolo Dickovi – Dick bought the bike from Tom Dick koupil kolo od Toma, Lucy lent a book to Alice Lucie půjčila knihu Alici – Alice borrowed a book from Lucy Alice si vypůjčila knihu od Lucie. Také v těchto případech nejde o jazykovou synonymii, nýbrž o odlišné jazykové ztvárnění téhož kognitivního obsahu.
Pouze formálně patří k větnému typu S-V-Oi-Od případy s přímým předmětem vyjádřeným dějovým jménem, které označuje vlastní slovesný děj, zatímco určité sloveso je pouze nositelem slovesných kategorií. Tak tomu bývá hlavně, je-li nepřímý předmět neživotný, např. he gave the paint a stir zamíchal barvou, she gave the cushion a pat uhladila polštář, we'll give the matter consideration budeme o té záležitosti uvažovat. Vyskytuje se však i nepřímý předmět životný, např. they did him an injury ublížili mu (poškodili ho), he gave me a push strčil do mne. O dvouaktantové povaze těchto dějů svědčí jejich převeditelnost na typ S-V-O, srov. he stirred the paint, she patted the cushion, he pushed me, jakož i české ekvivalenty. O rozdílech mezi he gave the paint a stir – he stirred the paint viz 13.23.22.