13.42.22 Větné modifikátory vyjadřující různé postoje k obsahu sdělení

Větné modifikátory hodnotící nebo komentující obsah sdělení podle postoje mluvčího zahrnují velké množství adverbií různých sémantických skupin, která mají stejnou formu jako příslovečná určení způsobu. Tato homonymie se většinou odstraňuje postavením. Postojové modifikátory stojí typicky na počátku věty, kdežto příslovečné určení způsobu před nebo za lexikální složkou slovesného tvaru, srov. properly, the whole manuscript should be retyped patřilo by se, aby se celý rukopis přepsal – the whole manuscript should be properly retyped celý rukopis by se měl pořádně přepasat. Postavení mezi určitým tvarem a lexikálním slovesem je dvojznačné, srov. she should properly retype the whole manuscript (1) patřilo by se, aby celý rukopis přepsala, (2) celý rukopis by měla pořádně přepsat; podobně conveniently, they arranged everything (= it was convenient that...) bylo výhodné (vyhovující, pohodlné), že všechno zařídili – they arranged everything conveniently (= in a convenient manner) zařídili všechno vyhovujícím způsobem.
Větné modifikátory této skupiny hodnotí nebo komentují obsah sdělení z nejrůznějších hledisek: prospěšnosti či škody, např. (un)fortunately, (un)luckily, (un)happily na(ne)štětí, mercifully, thankfully naštěstí, regrettably bohužel (je / bylo politováníhodné, že...), (in)conveniently je / bylo (ne)výhodné, že...; obvyklosti či neobvyklosti, např. naturally přirozeně, typically typicky, characteristically charakteristicky, surprisingly překvapivě, kupovidu, amazingly, astonishingly je / bylo velmi překvapující, ohromující, že..., curiously, strangely, oddly je / bylo zvláštní, divné, že..., unexpectedly neočekávaně aj.; náležitosti či nenáležitosti, např. (in)appropriately, (im)properly (ne)náležitě, understandably pochopitelně, (in)correctly (ne)správně, rightly správně, wrongly nesprávně, justly po právu, spravedlivě, unjustly nespravedlivě; a jiných hledisek, např. annoyingly je / bylo mrzuté, že..., disappointingly k našemu zklamání, amusingly je / bylo zábavné, že..., hopefully doufejme, že..., miraculously zázrakem, zázračně, significantly je / bylo významné, že..., interestingly je / bylo zajímavé, že... aj.
Stejně jako adverbia hodnotící obsah sdělení z hlediska faktivnost, tak i tato adverbia zpravidla odpovídají vazbám it is ADJECTIVE that... je ADJEKTIVUM, že..., nebo nepravé větě vztažné ..., which is ADJECTIVE ..., což je ADJEKTIVUM, např. oddly, the gift didn't please her dárek ji kupodivu nepotěšil – it was odd that the gift didn't please her bylo divné, že ji dárek nepotěšil – the gift didn't please her, which was odd dárek ji nepotěšil, což bylo divné; podobně surprisingly, they won the first prize překvapivě / k našemu překvapení vyhráli první cenu; curiously, he had no wish to explore the forbidden territory kupodivu nepociťoval žádné přání prozkoumat zakázané území.
Některé postojové modifikátory však tuto korspondenci nemají: happily, thankfully, hopefully odpovídají vazbám one is / I am happy / thankful / hopeful that... jsem šťasten / vděčen / doufám, že..., srov. happily / thankfully the misunderstanding has been cleared up naštěstí se nedorozumění vyjasnilo – one is / I am happy / thankful that the misunderstanding has been cleared up jsem šťasten / vděčen, že se nedorozumění vyjasnilo; hopefully the misunderstanding will be cleared up doufejme, že se nedorozumění vyjasní – I hope that the misunderstanding will be cleared up doufám, že...

Poznámka: (Un)happily na(ne)štěstí je stylisticky příznakové pro formální psaný jazyk na rozdíl od synonymních (un)fortunately, (un)luckily, která jsou stylisticky neutrální.

Některé postojové modifikátory mají několik korespondujících vazeb. Produktivní skupina postojových modifkátorů odvozených od přítomných příčestí vedle základní korespondence též odpovídá verbálním predikacím s příslušným slovesem, např. annoyingly, we missed our connection bylo mrzuté, že jsme zmeškali spojení – it annoyed us that we missed our connection. Adverbia na -ably mají slovesné korespondence s modálním slovesem, srov. unaccountably = one cannot account for the fact that... nelze vysvětlit skutečnost, že..., regretably = one must regret the fact that... musíme litovat toho, že... Rightly a wrongly odpovídají též vazbám he was right / wrong in -ing.
Postojové modifikátory se mohou vyskytovat s modifikací, např. quite understandably docela pochopitelně, somewhat unexpectedly poněkud nečekaně, almost miraculously skoro zázrakem, rather interestingly bylo dost zajímavé, že... aj. Častý modifikátor je enough, který u adverbií sémantické třídy oddly neznamená „dost“, nýbrž má přípustkový význam: odd though it may seem. Např. oddly / strangely / curiously enough, cold water sometimes has the same effect jakkoliv se to může zdá divné, studená voda někdy mívá stejný účinek. Často bývá litotes: not unexpectedly ne nečekaně, not unnaturally ne nepřirozeně, not inappropriately ne nenáležitě apod.
U některých postojových modifikátorů může být vymezen rozsah jejich platnosti, např. fortunately for our team naštěstí pro naše mužstvo, luckily for him naštěstí pro něho, annoyingly for his host he was very late k mrzutosti svého hostitele přišel velmi pozdě. Má-li věta se samotným (un)fortunately, (un)luckily více aktantů, může se modifikátor vztahovat ke kterémukoliv z nich, srov. fortunately, John reached me at the office Jan mě naštěstí zastihl v kanceláři: John was fortunate nebo I was fortunate.
Přechodný typ mezi postojovými modifikátory a adverbiálním určením podmětu tvoří adverbia jako sadly smutně, cleverly, cunningly, shrewdly chytře, foolishly pošetile, sensibly rozumně, (un)reasonably (ne)rozumně, prudently prozíravě, improvidently nerozvážně, (un)wisely (ne)moudře apod., neboť vedle parafráze s anticipačním it je též možná kvalifikace podmětu příslušným adjektivem, srov. prudently he left it out prozíravě to vynechal, it was prudent of him to leave it out bylo od něho prozíravé, že to vynechal – he was prudent in leaving it out byl prozíravý, že to vynechal (viz 13.41.23b).
Postojové modifikátory se vedle adverbií též vyjadřují předložkovými vazbami, v nichž je většinou specifikován rozsah platnosti, např. to our astonishment k našemu úžasu, to his regret k jeho lítosti, to my misfortune k mému neštěstí, to our annoyance k naší mrzutosti, to her disappointment k jejímu zklamání, with justice právem, oprávněně. Stejnou funkci mají predikace typu I hope doufám, I trust pevně doufám, I am afraid mrzí mě, bohužel, které obdobně jako I think, I suppose atd. poklesají v příslovečné výrazy, neboť mohou stát za větou, kterou modifikují, srov. you're quite well, I trust doufám, že jste zcela zdráv, I can't help you, I'm afraid bohužel vám nemohu pomoci.
Jak ukazují ekvivalenty v předcházejících odstavcích, čeština vyjadřuje tento typ modifikace hlavně substantivními vazbami příslovečného charakteru, srov. naštěstí, bohužel, kupodivu, bohudík, např. mercifully, she was spared the worst naštěstí byla ušetřena nejhoršího, fortunately, nobody was injured naštěstí nebyl nikdo zraněn, regrettably, he has contracted many debts bohužel se velmi zadlužil, almost miraculously, they escaped death skoro zázrakem unikli smrti. V některých případech existují adverbiální ekvivalenty, např. understandably pochopitelně, naturally přirozeně, rightly správně, wrongly nesprávně. V případech, kdy čeština nemá ekvivalentní adverbium nebo substantivní vazbu, odpovídá anglické adverbiální modifikaci česká modifikace větná, srov. oddly, he showed no surprise bylo divné, že neprojevil překvapení, incredibly, he created the whole work in a month je neuvěřitelné, že celé dílo vytvořil za měsíc.