4 Zájmena

Zájmena se jako slovní druh vyznačují svou specifickou sémantikou a některými zvláštnostmi formálními. Po stránce syntaktické se většinou řadí k substantivům, s nimiž mají stejné větněčlenské funkce, popř. plní funkci determinátorů; jiné druhy se chovají jako adjektiva a další jako adverbia.
Sémantická specifičnost zájmen spočívá v tom, že postrádají lexikální význam, resp. vyjadřují jen obecné kategoriální významy jako osoba, věc, místo, čas, např. , někdo o referentovi nic nevypovídá kromě toho, že jde o osobu. S tím souvisí jejich další specifický významový rys, totiž že mají proměnlivou referenci, tj. podle situace promluvy a/nebo kontextu odkazují na různé osoby nebo předměty.
Zájmena vytvářejí uzavřený systém, tj. každá podskupina zájmen má poměrně malý, neměnný počet členů. Vyznačují se některými odlišnostmi v kategorii pádu, rodu a čísla. V angličtině některá zájmena rozlišují pád podmětový a předmětový (srov. specifický deklinační typ zájmen v češtině) a rod mužský, ženský a střední. Protiklad čísla se neuplatňuje u všech podskupin a má některé zvláštnosti. Specificky zájmenná kategorie je kategorie osoby, kterou zájmena sdílejí se slovesy.