15.2 Gerundium

Gerundium, stejně jako infinitiv, je od původu substantivum, což se projevuje v jeho syntaktickém využití. Užívá se ho obdobným způsobem jako infinitivu ve funkci podmětu, předmětu, jmenné části přísudku, přívlastku a příslovečného určení. Oba tvary někdy alternují, a to buď bez rozdílu ve významu, nebo s významovým rozdílem. V češtině přítomnému aktivnímu gerundiu tvarově odpovídá nejspíše podstatné jméno slovesné, avšak anglické gerundium se od českého podstatného jména slovesného liší tím, že může vytvářet polovětné konstrukce ekvivalentní závislým větám (sekundární predikace), v nichž se vedle substantivních rysů gerundia výrazně projevují i jeho rysy slovesné (rekce, modifikace adverbiem a rozlišení vztahů časových a rodových, viz 8.85.2). Tyto polovětné gerundiální vazby nemají v češtině obdobu. Většinou jim odpovídají věty vedlejší, které jsou často i v angličtině alternativním prostředkem vyjádření.

Poznámka: České podstatné jméno slovesné rozlišuje na rozdíl od anglického gerundia vid, srov. writing psaní i napsání.

Gerundium je třeba odlišovat od deverbativního substantiva, i když je mezi oběma tvary plynulý přechod. Srovnej následující příklad His drawing fascinated me, který může vyjadřovat (a) výsledek slovesného děje: jeho kresba mě fascinovala; (b) akt slovesného děje (činnost nebo proces, popř. způsob činnosti): jeho kreslení (činnost nebo způsob, jak kreslil) mě fascinovalo; (c) fakt slovesného děje: jeho kreslení (to, že kreslil) mě fascinovalo.
V prvém případě jde o deverbativní substantivum, obdobné deverbativním substantivům tvořeným jinými sufixy (-tion, -al, -ity, -ment aj.). Vyznačuje se všemi substantivními rysy: tvoří plurál, má adjektivní modifikaci, determinaci členem a jeho doplnění má genitivní formu s of, např. His drawings fascinate me. Jeho kresby mě fascinují. Old drawings of towns fascinate me. Staré kresby měst mě fascinují. He made a rough drawing of the flat. Udělal hrubý nákres bytu.
Také v druhém případě, v němž jde o vyjádření vlastního děje, nikoliv jeho výsledku, je možná konstrukce substantivní (kromě možnosti tvořit plurál), srov. His rapid drawing of the picture fascinated me. Jeho rychlé (na)kreslení obrazu mě fascinovalo. (Způsob, jímž obraz tak rychle nakreslil, mě fascinoval). Že jde o tvar substantivní, dosvědčuje možnost determinace členem (the drawing of the picture (na)kreslení obrazu) a netvoření tvarů minulých a pasivních: *his having drawn of the picture, *its rapid being drawn. Substantivní konstrukci mají pouze slovesa akční (procesuální), nikoliv slovesa neakční, srov. *his having of no money, *their not believing of the rumour apod.

Poznámka 1: Ing-ový tvar sloves s přímým předmětem má substantivní konstrukci včetně genitivního přívlastku s of. Ing-ový tvar sloves s předložkovým předmětem však uchovává slovesnou rekci. Srovnej the calling of a strike vyhlášení stávky – her calling for the parcel její vyzvednutí balíčku (zastavení se pro balíček).

Poznámka 2: Genitivní atribut deverbativních substantiv od intranzitivních sloves má funkci podmětu vyjadřovaného děje, srov. the flowing of the river plynutí řeky (the river flows řeka teče). Genitivní atribut deverbativních substantiv od tranzitivních sloves je předmět, např. the exhausting of the funds vyčerpání fondů (they exhausted the funds). Genitivní atribut deverbativních substantiv, kterých se užívá tranzitivně i intranzitivně, může označovat podmět i předmět vyjadřovaného děje (může tedy být dvojznačný), srov. the training of sportsmen trénování (výcvik) sportovců (1) the sportsmen train; (2) to train sportsmen. Polyfunkčnost genitivního doplnění se vyskytuje i po jiných substantivech (dějových i nedějových, viz 13.52.42).

Ing-ový tvar vyjadřující děj (proces) nebo slovesný děj jako fakt se však častěji konstruuje jako gerundium, tj. uchovává slovesné rysy: slovesnou rekci, rozdíly časové a rodové a místo modifikace adjektivní je modifikace adverbiální. Tyto vazby v češtině většinou odpovídají větě vedlejší, např. His drawing the picture so rapidly fascinated me. Fascinovalo mě, že obraz nakreslil tak rychle. (To) Skutečnost, že obraz nakreslil tak rychle, mě fascinovala. Her having drawn the picture rapidly left its marks on it. To (Skutečnost), že obraz nakreslila rychle, zanechalo na něm své stopy (Je na tom obrazu vidět, že ho nakreslila rychle). Its having been drawn rapidly does not detract from its value. Skutečnost, že byl nakreslen rychle, mu neubírá na hodnotě.
Gerundiální konstrukci tvoří všechna slovesa, srov. his having no money to, že nemá peníze, their not believing the rumour skutečnost, že té zvěsti nevěří apod.

Poznámka 1: Po některých slovesech (need, want, require, deserve, bear, adjektivu worth aj.) může mít aktivní gerundium pasivní význam, např. The material needs supplementing. Materiál potřebuje doplnit (srov. The material needs to be supplemented). The play is worth seeing. Ta hra stojí za vidění.

Poznámka 2: Ve spojeních typu training sportsmen je ing-ový tvar dvojznačný: (1) trénování sportovců (gerundium), např. training sportsmen is time-consuming trénování sportovců je časově náročné (v češtině je navíc dvojznačnost, pokud jde o objektovou nebo subjektovou funkci genitivu; v angličtině má juxtaponované substantivum pouze funkci objektu); (2) trénující sportovci (participium), např. training sportsmen need a nourishing diet trénující sportovci potřebují výživnou dietu. Podobně flying planes can be dangerous řízení letadel může být nebezpečné / letící letadla mohou být nebezpečná, drowning animals are painful to observe (participium) tonoucí zvířata je bolestné pozorovat – drowning animals is against the law (gerundium) topení zvířat je proti zákonu.