4.71.2 Each

Each je determinátor, srov. each item on the list každá položka na seznamu, nebo syntaktické substantivum, např. each of us – každý z nás; The book is a joint work of three authors. Each has contributed an equal share. Kniha je společné dílo tří autorů. Každý přispěl stejným dílem. Each lze v tomto případě doplnit vazbou s of (each of them/of the [three] authors, též each author), což svědčí pro eliptické pojetí samotného each.

Each je determinátor, srov. each item on the list každá položka na seznamu, nebo syntaktické substantivum, např. each of us – každý z nás; The book is a joint work of three authors. Each has contributed an equal share. Kniha je společné dílo tří autorů. Každý přispěl stejným dílem. Each lze v tomto případě doplnit vazbou s of (each of them/of the [three] authors, též each author), což svědčí pro eliptické pojetí samotného each. Odkazuje-li each na koordinovaná substantiva, je možno je chápat jako proformu: The book is a joint work of John and Mary Brown. Each has contributed an equal share.
Na rozdíl od every nejmenší počet, na který each může odkazovat, je dva (srov. poslední příklad). V tomto případě je ekvivalentní both oba, srov. Both contributed an equal share. Oba přispěli stejným dílem.
Další rozdíl mezi every a each spočívá v tom, že each je selektivní, tj. vybírá z určitého počtu. Ze selektivní povahy each též vyplývá určitost jeho reference, která je buď kataforická (následuje-li vazba s of) nebo anaforická (při odkazování na předcházející kontext). Proto ho na rozdíl od řady every, která není takto omezena, nelze užít v případě jako I went into the drawing-room and shook hands with everybody /*each. Šel jsem do přijímacího pokoje a podal jsem každému ruku. (Ani each of them by v tomto kontextu nebylo možné, neboť i them je anaforické a vyžaduje předcházející kontext.) Ze selektivní povahy each též vyplývá, že odkazuje na každého člena příslušného souboru jednotlivě.
Each může být od svého řídícího substantiva odděleno, a pak má funkci přístavku (podobně jako all a both, viz 4.71.3 a 4.71.4), např. John and Mary each have contributed a considerable share. / John and Mary have contributed a considerable share each. Jan a Marie přispěli každý značným dílem. V tomto případě může each následovat i po plurálu, srov. They/His firends each took a big risk. Podstoupili každý/jeho přátelé podstoupili všichni velké riziko.