13.41.26 Příslovečné určení míry

Příslovečné určení míry zahrnuje jednak vlastní určení míry, jednak slovesné, adjektivní a adverbiální intenzifikátory.
(a) Příslovečné určení míry se nejčastěji vyjadřuje předložkovými vazbami (viz 9.34.2) nebo obecným pádem substantiva (s příslušnou kvantifikací), např. full to the brim plný po okraj, she has changed beyond recognition změnila se k nepoznání, the ditch is two yards deep příkop je dva yardy hluboký apod.
(b) Intenzifikátory tvoří zvláštní typ příslovečného určení lišící se od všech ostatních typů tím, že do sémantické struktury věty nezavádějí samostatný sémantický prvek, nýbrž jen označují stupeň intenzity (popř. kvantitu) slovesného děje nebo kvality vyjadřované adjektivem. Vyskytují se pouze se slovesy a adjektivy, která mají stupňovatelný význam. U adjektiv je výskyt intenzifikátorů obdobný možnosti komparace: adjektiva, která se dají stupňovat (viz 6.1), mohou být též intenzifikována, srov. an expensive instrument drahý nástroj – we cannot afford a more expensive instrument nemůžeme si dovolit dražší nástroj – a very expensive instrument velmi drahý nástroj; a surgical instrument chirurgický nástroj, ale nikoliv *a more surgical instrument *chirurgičtější nástroj – *a very surgical instrument *velmi chirurgický nástroj. Podobně nejsou slučitelné s určením míry některé slovesné významy, srov. they treated you badly jednali s vámi špatně (= they treated you in a bad manner; způsobové určení u nestupňovatelného slovesného významu) – they needed you badly velice vás potřebovali (do jaké míry / jak velice vás potřebovali? určení míry u stupňovatelného slovesného významu). Why do they insist so? Proč tak (tolik) naléhají? (stupňovatelný slovesný výnam), ale nikoliv *Why do they wait so? *Proč tak (tolik) čekají? (nestupňovatelný slovesný význam).
Syntakticky se intenzifikátory liší od předcházejících typů příslovečného určení tím, že nikdy nepředstavují konstitutivní člen větné stavby, nýbrž vždy člen vedlejší, který pouze modifikuje nadřazený větný člen, a to nejen základní (přísudek), ale i vedlejší (přívlastek). V případě intenzifikace vedlejšího větného členu jde o závislost druhého stupně, srov. intenzifikátor přívlastku, kde přívlastek je závislý na řídícím substantivu, např. a common case běžný případ, a intenzifikátor na přívlastku: a fairly common case dost běžný případ.
Intenzifikátory se rozpadají na dvě skupiny, intenzifikátory adjektivní (a adverbiální) a intenzifikátory slovesné.
(i) Intenzifikátory adjektivní a adverbiální
Adjektivní a adverbiální intenzifikátory odpovídají na otázku how + ADJECTIVE / ADVERB, např. How important is it? Jak (moc) je to důležité? – It is extremely improtant. Je to nesmírně důležité. How well do you know her? Jak dobře ji znáte? – I know her very well. Znám ji velmi dobře. Mají pevné postavení před adjektivem nebo adverbiem, které intenzifikují. S výjimečnou postpozicí se setkáváme u enough dost, sorv. Is it warm enough? Je to dost teplé?
Většina výrazů, které intenzifikují adjektiva a adverbia, může intenzifikovat též slovesa, avšak některé jsou výlučně adjektivní a adverbiální: very velmi, velice, pretty, fairly dost, too příliš a některé další, jejichž výskyt je omezen na malý počet adjektiv (viz níže), např. I am very grateful to you jsem vám velmi vděčen, he gave a fairly good performance podal dost dobrý výkon, don't be too strict with them nebuďte na ně příliš příšný.
České ekvivalenty těchto specificky adjektivních a adverbiálních intenzifikátorů se vyskytují i se slovesy, srov. velice toho lituji, dost nás to překvapilo, příliš jste to zkrátil. V angličtině jsou však příslušné intenzifikátory odlišné (viz (ii)), srov. I regret it very much, it rather surprised us, you have curtailed it too much.
Adjektivní intenzifikátory, které se vyskytují jen s určitými adjektivy, jsou např. dead, wide, fast, stark aj., srov. I am dead sure / certain (tired) jsem si naprosto jist (jsem k smrti unaven), he was dead drunk byl na mol opilý; I was wide awake byl jsem úplně vzhůru, the door was wide open dveře byly otevřeny dokořán; he was fast asleep tvrdě spal; brand new implements zbrusu nové nářadí; stark mad / crazy, raving mad úplně šílený, stark naked úplně nahý; pitch black, pitch dark úplně černý, tmavý; chalk white křídově bílý; stone deaf / blind / cold hluchý jako pařez, úplně slepý, studený jako kámen; bolt upright zcela vzpřímený, vzpřímeně; crystal clear křišťálově jasný; lightning quick rychlý jako blesk aj. V mnoha případech tato spojení přecházejí ve složená slova a píší se se spojovníkem: brand-new, pitch-dark, stone-deaf.

Poznámka: Poněkud zastaralé, resp. regionálně omezené, je v této funkci right, např. I am right glad, right sorry jsem velmi rád, je mi to moc líto.

V neformálním, hovorovém jazyce se vyskytují jako intenzifikátory tvary bez -ly, např. he thinks himself mighty clever myslí si o sobě, že je moc chytrý, we had a real good time měli jsme se moc dobře, I have precious little money left zbývá mi moc málo peněž aj. Tento typ intenzifikace je častý zejména v americké angličtině.
Ve funkci intenzifikátorů se dále vyskytují přítomná příčestí a přirovnávací výrazy, např. burning / scalding hot horký až k spálení / opaření, dazzling bright oslnivě jasný, sharp as a razor ostrý jako břitva, as strong as a horse silný jako kůň aj.
Specificky anglický způsob intenzifikace jsou koordinační vazby typu good and ADJECTIVE, nice and ADJECTIVE, real and ADJECTIVE, např. he'll compromise himself good and proper pořádně se zkompromituje, she was good and scared byla pořádně vyděšená, it's nice and warm here je tu příjemně teplo, the water was nice and hot voda byla krásně teplá, he told me off real and proper pořádně mi vyčinil. Tyto vazby se vyskytují v neformálním hovorovém jazyce a jsou frazeologicky vázány.
Zvláštní intenzifikátory se užívají při stupňování adjektiv a adverbií (viz 6.83).
V distribuci některých intenzifikátorů lze pozorovat tendenci k výskytu podle toho, zda intenzifikují výrazy kladně hodnotící nebo záporně hodnotící. Tak fairly a entirely se vyskytují v kladně hodnotících kontextech, rather, utterly, completely, a bit, a little v záporně hodnotících kontextech, srov. he felt fairly well cítil se dost dobře, he felt rather poorly cítil se dost špatně; she is entirely reliable je naprosto spolehlivá; our hopes are completely / utterly ruined naše naděje jsou naprosto zmařeny.

Poznámka 1: Řekneme-li o někom, že je rather tall, vyjadřujeme, že je výška v daném případě nežádoucí vlastnost. Rather se zde blíží too: she is rather tall for her age je na svůj věk dost (= příliš) vysoká. Naopak fairly tall označuje žádoucí vlastnost (fairly se blíží enough): she is fairly tall for her age na svůj věk je dost (dostatečně, hezky) vysoká. Vyskytuje-li se rather s adjektivem kladně hodnotícím, je to prostředek umírněného vyjadřování (understatement, opak nadneseného vyjadřování) a znamená very: that was rather clever of you to bylo od vás velmi chytré.

Poznámka 2: Pretty (synonymní s fairly) je z hlediska kladného či záporného hodnocení neutrální, srov. I am pretty sure about it jsem si tím dost jist, the situation is pretty hopeless situace je dost beznadějná.

Výrazy vyjadřující míru postihují celou škálu od nejvyššího stupně po nejnižší (nulový), srov. quite, absolutely, altogether, totally úplně, naprosto, entirely, completely úplně, naprosto, utterly naprosto, vyloženě, extremely krajně, nesmírně, fully plně, perfectly dokonale, thoroughly důkladně, úplně aj. (nejvyšší / úplná míra); basically, essentially, fundamentally v zásadě, v podstatě, mainly, chiefly hlavně, mostly většinou, largely z velké části, do značné míry, to a large extent do značné míry, highly vysoce, considerably značně, predominantly převládající měrou, primarily především, much velmi, mnoho, greatly velmi, badly velmi, deeply hluboce, bitterly hořce, well dobře, a great (good) deal, a lot hodně, awfully, terribly, terrifically ohromně, hrozně, děsně, strašně (vysoká míra); almost, nearly skoro, téměř, as good as, all but skoro, téměř, practically prakticky, vlastně, virtually prakticky, vlastně, celkem vzato (skoro úplná míra); enough, sufficiently dostatečně (dostatečná míra); rather dost, kind of, sort of jaksi, mildly, moderately mírně, partially, partly zčásti, to some extent do jisté míry, slightly, a little, a bit trochu, somewhat poněkud (menší a malá míra); hardly, scarcely, barely sotva, stěží, little málo, in the least, in the slightest ani v nejmenším, at all vůbec (nejmenší až nulová míra). Poněkud jiného charakteru jsou intenzifikátory typu definitely určitě, rozhodně, certainly jistě, určitě, really, indeed opravdu, které nevyjadřují míru, nýbrž příslušný význam pouze intenzifikují.
Např. I was totally ignorant of their intentions jejich úmysly mi byly zcela neznámy, she looked utterly aghast / astounded vypadala úplně zděšeně / ohromeně, it's perfectly true je to naprosto pravda, it was almost dark bylo skoro tma, the manuscript is as good as / all but finished rukopis je skoro hotov, he was badly wounded byl vážně zraněn, she felt deeply humilated cítila se hluboce pokořena, it was terribly boring bylo to strašně nudné, curricula are mostly differentiated učební osnovy jsou většinou diferencované, he was moderately successful byl mírně úspěšný, the answer is partly correct odpověď je částečně správná, she is a little / a bit slow je trochu pomalá, it is hardly feasible je to stěží proveditelné, it isn't in the least / at all necessary není to ani v nejmenším / vůbec nutné.
Některé z těchto výrazů (awfully, terribly, terrifically, a bit, a lot, kind of, sort of, practically) jsou charakteristické pro neformální hovorový jazyk.
Quite, podobně jako české docela, vyjadřuje nejen nejvyšší stupeň vlastnosti, např. the evidence is quite conclusive důkazy jsou zcela přesvědčivé, nýbrž i neúplnou míru vlastnosti (= do jisté míry), srov. it was quite pleasant bylo to docela příjemné.
Vedle sémantických omezení se u některých intenzifikátorů vyskytují i omezení gramatická.
Greatly se užívá jen u minulých příčestí, např. we were greatly amused byli jsme velmi pobaveni. Podobně well se vyskytuje hlavně u minulých příčestí, např. a well-read man zčetlý člověk, well-meant advice dobře míněná rada, we are well acquainted dobře se známe; dále u adjektiv na -able a některých jiných adjektiv, např. I am well aware of it jsem si toho dobře vědom, the film is well worth seeing ten film stojí za vidění, she is well able to take care of herself umí se o sebe dobře postarat. Intenzifikuje též některé výrazy místní a časové, např. his name is well up in the list jeho jméno je v seznamu hodně vysoko, it was well after ten o'clock bylo už pěknou chvíli po desáté.
Také much se vyskytuje u minulých příčestí, např. a much discussed point hodně diskutovaná otázka, a u adjektiv implikujících komparaci (srov. 6.83 much při stupňování), např. much superior, much preferable mnohem lepší. Plně adjektivizovaná minulá příčestí se však intenzifikují pomocí very, srov. I was very tired byl jsem velmi unaven, a very frightened girl velmi vystrašená dívka. Míra adjektivizace jednotlivých minulých příčestí je ovšem různá, což vede k jistému kolísání v užívání very a much. Obecně lze říci, že užívání very u minulých příčestí je na postupu. Je-li však participium pevnou součástí pasivního paradigmatu, je třeba užít slovesného intenzifikátoru much, např. slacks are much worn by girls nowadays dívky dnes hodně nosí kalhoty. Vyjádření činitele v pasivu je zpravidla signálem pro užití much, nicméně participia, která se bez vyjádřeného činitele užívají s very, je mohou podržet i s vyjádřeným činitelem, je-li neživotný, např. she was very upset by the news byla tou zprávou velmi znepokojena.
Very se užívá u participií vyjadřujících duševní stavy, a to jak v atribuci, tak v predikaci, např. he wore a very upset, surprised, offended, annoyed, vexed, confused expression měl velmi znepokojený, překvapený, uražený, podrážděný, utrápený, zmatený výraz; he was very upset, surprised, offended, annoyed, vexed, confused byl velmi znepokojen, překvapen, uražen, rozzloben (podrážděn), utrápen, zmaten. Některá z těchto participií se intenzifikují oběma způsoby, např. he was very / much confused byl velmi zmaten, she was very / much disconcerted byla velmi přivedena z míry, he was very / much changed byl velmi změněn. Jinak se užívá much (popř. very much, greatly), např. it is much / greatly appreciated velmi se to oceňuje, the pain was much alleviated bolest byla velmi zmírněna, his condition was much improved jeho stav se velmi zlepšil (byl velmi zlepšen) aj. V případě pochybnosti je možno užít very much nebo greatly, srov. she was very much / greatly disconcerted, he was very much / greatly changed.

Poznámka: Adjektiva typu afraid (viz 6.63) se intenzifikují většinou pomocí very nebo very much, např. I was very (much) afraid, ashamed velmi jsem se bál, styděl, they are very (much) alike jsou si velmi podobni.

Také all intenzifikuje minulá příčestí, např. she was all excited byla velmi (celá) vzrušená, ale i adjektiva a příslovečné vazby, např. it's all right je to docela v pořádku.

Poznámka: All má též funkci přístavku, takže věta jako we were all wet je dvojznačná: (1) all of us were wet všichni jsme byli mokří; (2) byli jsme úplně mokří.

A bit se vyskytuje pouze u predikativního adjektiva (vyjadřujícího v daném kontextu nežádoucí vlastnost, viz výše), např. he is a bit young for that job je na tu práci trochu mladý (ale nikoliv *a bit young boy); je synonymní s a little, od něhož se liší stylisticky (a little je stylisticky neutrální, kdežto a bit je hovorové), srov. I was a bit / a little disheartened byl jsem trochu skleslý. Na rozdíl od a little (trochu) samotné little znamená „málo“. Vyskytuje se u minulých příčestí, např. he was little changed byl málo změněn, u komparativů, např. it is little better than it was before je to (jen) o málo lepší, než to bylo dříve, a u některých adjektiv (aware, able).
Highly je omezeno stylisticky. Nevyskytuje se s běžnými jednoslabičnými adjektivy, ačkoliv s jejich delšími synonymy je časté, srov. highly unusual vysoce (velmi) neobvyklý, ale nikoliv *highly strange; highly satisfactory vysoce uspokojivý, ale nikoliv *highly good *vysoce dobrý; podobně highly nourishing food vysoce výživná strava, highly effective treatment vysoce účinná léčba aj.
Intenzifikátory se často kombinují, např. a little bit, quite a bit, just a little, more or less; ever so, much too, only too, a bit too aj.: I was a little bit / just a little baffled byl jsem trochu přiveden z konceptu, she was quite a bit put out byla dost rozčilená, I am ever so glad jsem strašně rád, you are going much too fast jedeš moc rychle, I shall be only too happy to oblige you budu jen rád, budu-li vám moci vyhovět.

Poznámka 1: K intenzifikaci významu se užívá též opakování, např. he is very, very clever je nesmírně chytrý.

Poznámka 2: Hovorový morfologický prostředek vyjadřování menší míry vlastnosti je přípona -ish, např. greenish nazelenalý, it was latish bylo už dost pozdě.

(ii) Intenzifikátory slovesné
Slovesné intenzifikátory odpovídají na otázku how much? jak moc?, to what extent? do jaké míry? Stojí většinou před slovesem, jen některé připouštějí též postavení postverbální. Míra nebo intenzita slovesného děje se většinou vyjadřuje týmiž výrazy jako u adjektiv, srov. I quite (perfectly) understand úplně (dokonale) (to) chápu, the cost somewhat exceeded our estimate náklad poněkud překročil náš odhad, he didn't altogether convince me úplně mě nepřesvědčil, we thoroughly disapprove of such measures taková opatření naprosto neschvalujeme, I nearly missed my train skoro (málem) jsem zmeškal vlak, he as good as admitted his guilt skoro (vlastně, prakticky) se přiznal, I sort of expected it jaksi jsem to čekal, she mildly protested mírně protestovala, I have altered it a bit (somewhat, slightly) trochu jsem to změnil.
Výskyt slovesných intenzifikátorů podléhá některým omezením gramatickým a/nebo sémantickým.
Much se vyskytuje hlavně v záporných a tázacích větách, např. we didn't like it much moc se nám to nelíbilo. V kladné větě netázací samotné much většinou není možné, nýbrž je třeba užít dalšího intenzifikátoru: we liked it very much velmi se nám to líbilo, he eats too much moc (příliš) jí, I very much hope that... velice doufám, že..., I very much doubt that... velice pochybuji, že... Pokud se samotné much v kladné větě netázací vyskytuje, stojí v preverbální pozici: he much prefers beer to wine má mnohem raději pivo než víno. V pasivu je jeho užívání širší, srov. he was much hampered by his lack of education velice mu vadilo nedostatečné vzdělání, her patience has been much tried její trpělivost byla velmi zkoušena.

Poznámka 1: Much se vyskytuje hlavně ve vyšším stylu u sloves implikujících komparaci (podobně jako prefer), např. this book much surpasses (exceeds) anything he has written before tato kniha značně překonává všechno, co dosud napsal; též u některých jiných: we all much admire / appreciate / enjoy his art všichni velice obdivujeme / oceňujeme / všem se nám velice líbí jeho umění.

Poznámka 2: V některých kontextech je not much ekvivalentní seldom zřídka, např. we don't go out much nechodíme moc do společnosti = we seldom go out zřídka chodíme do společnosti.

Greatly (velice) se vyskytuje v podobných případech jako very much, např. they all greatly admired her / appreciated it / enjoyed it všichni ji velice obdivovali / to velice ocenili / všem se to velice líbilo, it greatly amused them velice je to pobavilo apod.
A lot, a great deal, a good deal se vyskytují pouze v postverbálním postavní, např. he helped me a lot / a great deal / a good deal hodně mi pomohl. A lot je hovorové. Všechny tyto výrazy jsou v některých kontextech ekvivalentní časovému určení often, frequently (viz 13.41.22c), srov. they play tennis a lot / a great deal / a good deal hrají hodně tenis = they often play tennis často hrají tenis. Mohou též představovat předmět (viz 13.31.31), srov. he earns a lot vydělává hodně (= a large amount velkou částku).

Poznámka: Podobnou polyfunkčností se vyznačuje (very) much a (very) little, srov. he doesn't write very much / writes very little nepíše moc / píše velmi málo (1) a very large / small amount velké / malé množství, (2) very often / very rarely velmi často / velmi zřídka.

Well intenzifikuje slovesný význam v případech jako this amount well covers our needs tato částka dobře pokrývá naše potřeby. Po can, could intenzifikuje možnost: I can well imagine that... mohu si docela dobře představit, že...

Poznámka: U akčních sloves stojí well v postpozici a označuje příslovečné určení způsobu, např. he plays well hraje dobře.

Quite, podobně jako intenzifikační well, stojí pouze před slovesem. Většinou vyjadřuje úplnou míru, např. you have quite destroyed it úplně jsi to zničil. V případech jako I quite enjoyed myself (docela jsem se bavil) vyjadřuje neúplnou míru (srov. stejné významy u adjektiv).
Highly se vyskytuje u sloves jako prize, value cenit si, esteem, respect vážit si, praise chválit, recommend doporučit apod. Stojí před i za slovesem, např. I highly value his opinion velmi si cením jeho názoru, they think highly of her mají o ní vysoké mínění. Užívá se u minulých příčestí některých sloves, která ho v aktivu neužívají, srov. highly adorned velmi ozdobený, highly cultivated vysoce kultivovaný, ale pouze to adorn, to cultivate very much, greatly apod.
Deeply intenzifikuje slovesa vyjadřující citové postoje, např. suffer trpět, regret litovat, yearn toužit, insult, offend urazit apod. Stojí v postavení preverbálním i postverbálním, např. she deeply grived her parents / she grieved her parents deeply hluboce zarmoutila své rodiče. Se slovesy hurt, wound (zranit) se pojí pouze v přeneseném významu, srov. he was deeply hurt / wounded by her unjust words byl jejími nespravedlivými slovy hluboce zraněn – he was badly hurt / wounded in a motoring accident byl těžce zraněn při autonehodě.
Entirely (úplně, naprosto) podobně jako u adjektiv se vyskytuje s kladnými slovesnými významy, completely (úplně, naprosto) se zápornými, např. I entirely believe him / approve of it naprosto mu věřím / to schvaluji; he completely forgot about it / failed / lost his head / collapsed úplně na to zapomněl / selhal / ztratil hlavu / se zhroutil. Vyskytují se před slovesem i za slovesem, např. he completely ignored my request / he ignored my request completely mou prosbu naprosto ignoroval.
Utterly (naprosto) se vyskytuje pouze se zápornými slovesnými významy, sorv. I utterly detest / abhor it hrozně se mi to oškliví, he utterly condemned / forbade / refused / denied / disapproved of / despise it naprosto to odsoudil / zakázal / odmítl / popřel / neschválil / tím opovrhoval. Postpozice je řídká, např. he condemned it utterly.
V případech, kdy je možná i postverbální pozice, se postavení intenzifikátoru řídí stupněm jeho výpovědní dynamičnosti, srov. I entirely agree úplně souhlasím – I agree entirely souhlasím úplně.
Některé intenzifikátory se vyskytují jen s malým počtem sloves, např. he badly needs a rest moc si potřebuje odpočinout, your hair badly wants cutting moc potřebuješ ostříhat (ale nikoliv *badly require, wish, desire, s těmito slovesy pouze greatly nebo very much).

Poznámka: U akčních sloves je badly příslovečné určení způsobu. V této funkci je možná jen postpozice, srov. I did it badly udělal jsem to špatně. Se slovesy typu injure, hurt, wound zranit badly spojuje obě funkce, intenzifikační i způsobovou. Podobně v případech jako I badly miscalculated zle jsem se přepočítal.

Podobně we were sadly deceived in him velmi jsme se v něm zklamali, he richly deserved it moc (bohatě) si to zasloužil, I sorely need it moc to potřebuji, they lost heavily těžce prohráli aj.
Funkci intenzifikátoru má též adverbium so (tak) ve zvolacích větách, např. He frightened me so! On mě tak polekal! Srovnej stejnou funkci how ve zvolacích větách (viz 12.14): How he frightened me! Ten mě ale polekal!
Také příslovečné určení označující malou míru (downtoner, diminisher) se vyznačuje některými zvláštnostmi.
A bit, a little (trochu) se vyskytují pouze v postpozici, např. I lied a little / a bit trochu jsem lhal (v pasivu též před participiem: it's a little / a bit damaged je to trochu poškozeno). Little (málo) se slovesy typu know znamená „vůbec ne“, např. he little realized / thought / imagined / supposed / expected that... vůbec si neuvědomil / nepomyslil / nepředstavil / nepředpokládal / neočekával, že... V postpozici je uchován význam „málo“ a little je zpravidla provázeno dalšími intenzifikátory; např. she eats very little jí velmi málo, you sleep too little spíte málo.

Poznámka 1: Little může stát pro zdůraznění v čele věty, a pak dochází k obligatorní inverzi, viz 14.37.

Poznámka 2: V americké angličtině mají funkci měrových adverbií some, any a none v případech jako Did you sleep any? Spal jsi (vůbec)? I've progressed some / none. Trochu jsem pokročil. / Vůbec jsem nepokročil. V britské angličtině je tento úzus okrajový. Somewhat (poněkud) se užívá v britské i americké angličtině stejným způsobem, např. he answered somewhat hastily odpověděl poněkud ukvapeně.

Rather má vedle intenzifikačního významu, např. the rain rather spoilt our holiday déšť nám dost pokrazil dovolenou, též význam upřesňující „spíše“, např. I wouldn't say she's conceited, I rather think she is shy neřekl bych, že je nadutá, spíše myslím, že je ostýchavá.
Sort of, kind of (jaksi), more or less (více méně) vyjadřují přibližnost, I sort of / more or less guessed the correct answer jaksi / více méně jsem správnou odpověď uhodl. (Sort of, kind of jsou v této funkci hovorové.)
Hardly, scarcely, barely viz 4.72.21.
Některé intenzifikátory se vyskytují jen v záporné větě, např. he doesn't care a straw / a pin / a farthing nedbá ani za mák / za groš, she didn't sleep a wink nezamhouřila ani oko aj.
Některé intenzifikátory jsou redundantní v tom smyslu, že vyjadřují stejný sémantický rys jako sloveso, které intenzifikují, např. he doggedly insisted tvrdošíjně naléhal (insistence implikuje doggedness), she carefully scrutinized the contents pečlivě zkoumala obsah (scrutiny implikuje carefulness), he endured it patiently snášel to trpělivě (endurance implikuje patience). Jde tedy v podstatě o stejný způsob intenzifikace jako pomocí opakování (srov. you are a bad, bad boy jsi moc zlobivý kluk, give me just a teeny weeny little bit dej mi jen úplně malilinkatý kousíček).