13.8 Několikanásobné větné členy

Několikanásobný větný člen je větný člen realizovaný koordinačním spojením slov, která mají všechna stejnou větněčlenskou platnost (podmětu, přísudku, předmětu, přívlastku, doplňku a příslovečného určení). Jinak řečeno několikanásobný větný člen je rozšířený člen jednoduchý. Jednotlivé výrazy tvořící několikanásobný větný člen jsou na sobě syntakticky nezávislé, tj. je mezi nimi vztah parataxe. Tím se liší od větného členu rozvitého, jehož složky se vyznačují vztahem syntaktické závislosti (hypotaxe: jeden člen je řídící, druhý závislý). Jak několikanásobný, tak rozvitý větný člen je syntakticky ekvivalentní členu jednoduchému.
Vzájemný vztah složek několikanásobného větného členu je vyjádřen především souřadicími spojkami. Může však být i spojení bezespoječné (asyndetické), např. Are there any questions, remarks, suggestions? Jsou nějaké otázky, poznámky, připomínky?
Prostředky sloužící k vyjádření vztahu mezi spojenými výrazy zároveň vyjadřují i jejich různý významový poměr: slučovací, vylučovací, odporovací, stupňovací, srovnávací aj.
V češtině je někdy několikanásobný člen vyjádřen hypotakticky, např. Strýc s tetou už odjeli. Toto spojení ovšem lze též vyjádřit paratakticky: Strýc a teta už odjeli. V angličtině je pravidlem spojení parataktické: Uncle and Aunt have left. (Vazba obdobná vazbě české Uncle with Aunt have left se pociťuje jako chyba.) S parataktickým spojením se v angličtině setkáváme i v jiných případech, kdy má čeština hypotaxi, např. bread and butter chléb s máslem, whisky and soda whisky se sodovkou, gin and tonic gin s tonikem, it's nice and warm here je zde příjemně teplo, he sighed good and deep vzdychl velmi zhluboka, I'll go and see půjdu se podívat, run and tell him to wait běž mu říci, aby počkal, I'll try and come early pokusím se přijít brzo, try and keep calm snaž se zůstat klidný.

Poznámka: Try v této vazbě koordinuje s jiným slovesem pouze v infinitivu a imperativu, tj. ve tvaru try (nikoliv tries nebo tried), srov. he tries to come early, he tried to keep calm (nikoliv *tries and comes, *tried and kept).

V případě několika určitých sloves není někdy zřejmé, jde-li o několikanásobný přísudek nebo o souvětí. O několikanásobném přísudku mluvíme tehdy, když slovesa mají společné rozvíjející členy nebo společné pomocné či modální sloveso a vyjadřují složky jednoho děje nebo děje spolu kontrastující, např. he repels and attracts people at the same time zároveň lidi odpuzuje a přitahuje, I agree rather than disagree with him spíše s ním souhlasím než nesouhlasím, she slaved and drudged, but in vain otročila a dřela, ale marně. Naproti tomu o souvětí jde tehdy, vyjadřují-li se děje samostatné s různými rozvíjejícími členy, např. he had a shower and went to bed osprchoval se a šel spát. Přesnou hranici mezi několikanásobným přísudkem a souvětím ovšem nelze stanovit.
Na rozdíl od češtiny lze v angličtině koordinovat přísudky rozvité společným předmětem i tehdy, jestliže se koordinovaná slovesa liší předložkovou vazbou. V češtině koordinace sloves s různou rekcí vyžaduje opakování předmětu, srov. the measure in which a text conforms to or departs from the expected norm míra, kterou se text přizpůsobuje očekávané normě nebo kterou se od ní odchyluje.