3.51.2 Forma adnominálního pádu

Forma adnominálního pádu je vyznačena sufixem a/nebo postavením před řídícím substantivem.

(a) Sufix adnominálního pádu je homonymní s koncovkou plurálu, tj. po neznělých souhláskách kromě [s], [ʃ], [tʃ] má formu [s], po znělých souhláskách kromě [z], [ʒ], [dʒ] a vokalickém zakončení je [z], v ostatních případech [ɪz]. Odlišuje se pouze v písmě psaním apostrofu 's. Tento sufix přibírají především substantiva v singuláru. U substantiv v plurálu se užívá jen tehdy, tvoří-li se plurál nepravidelně, tj. některým jiným prostředkem než koncovkou [s], [z], [ɪz], např. Dick's [dɪks] brother Ríšův bratr, Tom's [tɒmz] journey Tomova cesta, my sister's [sɪstəz] friends přátelé mé sestry, Charles's [tʃɑːlzɪz] parents Karlovi rodiče, women's [wɪmɪnz] rights práva žen, ženská práva, children's [tʃɪldrənz] diseases dětské nemoci apod.
Sufix adnominálního pádu má spíše povahu odvozovací přípony než flektivní koncovky, neboť se připojuje nejen k jednotlivým substantivům, nýbrž i k souslovím (tzv. group genitive skupinový genitiv), např. a quarter of an hour's ride čtvrthodinová jízda, Mr. Parker, the lawyer's daughter dcera pana Parkera, advokáta; everybody else's opinion názor všech ostatních, John of Luxembourg's tomb hrobka Jana Lucemburského, the City of London's boundary hranice londýnského City, our daughter-in-law's relatives příbuzní naší snachy apod.
Koordinovaná substantiva tvoří skupinový genitiv, vztahuje-li se řídící substantivum ke všem společně, např. my uncle and my aunt's house dům mého strýce a tety (jeden dům patřící oběma), in William and Mary's reign za (společné) vlády Viléma a Marie. Vztahuje-li se řídící substantivum ke každému z koordinovaných substantiv zvlášť, tvoří adnominální pád každé koordinované substantivum, např. my father's and my mother's birthdays both fall in June. Narozeniny otce i matky jsou v červnu.
(b) Substantiva v plurálu tvořeném pravidelnou koncovkou [s], [z], [ɪz] mají adnominální pád bez koncovky, tj. adnominálnost je vyznačena jen pozicí před řídícím substantivem. Singulár a plurál adnominálního pádu převážné většiny substantiv je tedy homofonní. Číslo adnominálního pádu je rozlišeno jen v písmě: v singuláru genitivní s následuje po apostrofu, kdežto v plurálu se apostrof píše až na konci. Srovnej that boy's [bɔɪz] father otec toho chlapce – those boys' [bɔɪz] father otec těch chlapců. Není-li číslo vyjádřeno jinými prostředky, je adnominální pád v mluveném jazyce dvojznačný: the boy's/boys' [bɔɪz] father otec (toho) chlapce/(těch) chlapců.
Ze substantiv tvořících plurál pravidelnou koncovkou -(e)s je adnominální pád odlišen pouze u typu s průvodní alternací f/ve (viz 3.11.21), např. the thief's escape zlodějův únik – the thieves' escape únik zlodějů.
Homofonie singuláru a plurálu u adnominálního pádu většinou není na závadu, neboť adnominální pád se nejčastěji tvoří od jmen vlastních, kde plurál nepřichází v úvahu, popř. je formálně odlišen, srov. Newton's law Newtonův zákon – the Newtons' Christmas party vánoční večírek Newtonových. U apelativ může být číslo adnominálního pádu indikováno determinátorem (singulár pomocí a, this, that, plurál nulovou determinací, these, those, zejména jsou-li tyto determinátory neslučitelné s číslem řídícího substantiva). Celkem se však plurálu adnominálního pádu užívá řidčeji než singuláru, a to především ve funkci přívlastkové, v níž má substantivum v adnominálním pádě generickou platnost, takže rozdíl mezi singulárem a plurálem přestává být relevantní (viz 3.12.4), např. a printer's/printers' error tisková chyba, a bachelor's/bachelors' view on matrimony mládenecký názor na manželství (the view of a bachelor/bachelors). Foreigners' mistakes are a common source of amusement. (Christophersen 76) Chyby cizinců jsou běžný zdroj zábavy.
(c) Nulový exponent má též adnominální pád substantiv zakončených na [z], a to především víceslabičných jmen řeckých; v tomto případě se píše jen apostrof jako u adnominálního pádu substantiv s pravidelnou koncovkou plurálu. Např. Achilles' [əˈkɪliːz] heel Achillova pata, Hercules' [hɜːkjuliːz] labours Herkulovy práce, Xerxes' [zɜːksiːz] army Xerxova armáda.
Podobně má nulový exponent Moses Mojžíš (existuje však i pravopis 's): Moses', Moses's [məʊzɪz]. K substantivům s nulovým exponentem v adnominálním pádu se řadí též některá biblická jména na [s]: Jesus Ježíš (Jesus', Jesus's [dʒiːzəs]), St. Agnes' Eve [æɡnɪs] předvečer sv. Anežky.
U domácích jmen zakončených na [z] výslovnost i pravopis adnominálního pádu kolísá. Výslovnost [ɪz] je častější, v pravopisu je naopak častější psaní bez s, např. Dickens', Dickens's [dɪkɪnzɪz], [dɪkɪnz] novels Dickensovy romány, Burns', Burns's [bɜːnzɪz], [bɜːnz] poems Burnsovy básně.
Substantiva zakončená na jinou sykavku než [z] mají adnominální pád na [ɪz], ať se píše v písmě 's nebo jen apostrof, např. Keats's, Keats' [kiːtsɪz] poems Keatsovy básně, Marx's, Marx' [mɑːksɪz] Capital Marxův Kapitál.
Z apelativ mají z eufonických důvodů nulový exponent substantiva zakončená na sykavku ve spojení se sake, např. (I did it udělal jsem to) for peace' sake pro klid, pro mír, for old acquaintance' sake kvůli staré známosti apod. Někdy se vynechává i apostrof a analogicky u substantiv zakončených jinak než na sykavku celý adnominální pád: vedle for safety's sake, for brevity's sake je i for safety sake pro bezpečnost, for brevity sake pro stručnost.