15 Realizace větných členů polovětnými vazbami (jmenné tvary slovesné ve funkci větných členů)

Na rozdíl od větných členů vyjádřených slovními druhy, větné členy vyjádřené jmennými tvary slovesnými obsahují sekundární predikaci, která může často nabýt větné formy, jež bývá vedle jmenného tvaru alternativním prostředkem vyjádření. Hlavní rozdíl mezi češtinou a angličtinou v této oblasti je častější užívání vedlejších vět v češtině proti hojnějšímu výskytu jmenných tvarů v angličtině. Podmínky pro tento rozdíl jsou dány již systémem formálních prostředků v obou jazycích. V angličtině je tento systém bohatší (oproti češtině zahrnuje navíc gerundium) a rozvinutější (anglické jmenné tvary rozlišují nejen slovesný rod, aktivum a pasivum, nýbrž i časové vztahy: současnost (popř. následnost) proti předčasnosti; viz 8.85). Výrazná tendence angličtiny vyjadřovat sekundární predikace jmennými tvary vede ke kondenzaci anglické větné stavby. V angličtině se tak více než v češtině jmenné tvary uplatňují jako větné kondenzátory.

Poznámka: Prostředky větné kondenzace se neomezují na jmenné tvary slovesné. V zásadě je sekundární predikace obsažena v každém dějovém substantivu (srov. postponement odložení, assurance ujištění apod.).