4.22 Zájmena přivlastňovací samostatná

Samostatná přivlastňovací zájmena, jak naznačuje jejich název, se užívají tehdy, nenásleduje-li po nich řídící substantivum, srov. Is this your notebook? Je to váš zápisník? – Is this notebook yours? Je tento zápisník váš?
Syntakticky se chovají jako substantiva, srov. Can you lend me a pen for a minute? I've left mine (= my pen) upstairs. Můžete mi na okamžik půjčit pero? Nechal jsem svoje nahoře. I offered her a cigarette, but she lit one of hers (= her cigarettes). Nabídl jsem jí cigaretu, ale zapálila si svou.
Přivlastňovací samostatná zájmena tvoří dvě vazby, které v češtině nemají obdobu. První z těchto vazeb je důsledek skutečnosti, že před anglickým substantivem může stát pouze jeden determinátor. Je-li třeba užít ještě jiného determinátoru kromě posesiva, posesivum se postponuje a připojuje se předložkou of: a friend of mine jeden můj přítel, that famous brother of hers ten její slavný bratr (srov. obdobnou vazbu s adnominálním pádem substantiva a friend of John's jeden Janův přítel, that famous brother of Anne's ten Annin slavný bratr [viz 3.51.4]). Rozdíl mezi This is a favourite spot of mine a This is my favourite spot je v druhu determinace. V prvním případě neurčitá determinace nevylučuje možnost, že mluvčí má více oblíbených míst. V druhém případě je posesivum prostředkem určité determinace, tj. mluvčí má jen jedno oblíbené místo.
Druhá vazba má samostatné posesivum v podmětu, např. His was a resilient nature. Měl odolnou povahu (Jeho povaha byla odolná). Ours was not an intimate acquaintance. Naše známost nebyla důvěrná. Také v této vazbě se vyskytuje adnominální pád substantiv, srov. Mary's was a sad fate. Marie měla smutný úděl. Tyto vazby se řadí k predikacím vyjadřujícím kvalifikaci nepravým zařazením, neboť se v podmětu a jmenné části přísudku opakuje totéž substantivum, tj. vazba je ekvivalentní kvalifikující predikaci s predikativním adjektivem (viz 13.23.12b), srov. His nature was resilient. Jeho povaha byla odolná.

Poznámka: Existence dvojího souboru posesivních zájmen působí obtíže při koordinaci. Zájmena stojící bezprostředně před řídícím substantivem mají tvar nesamostatný, avšak vzdálenější zájmena by měla mít tvar samostatný. Nejspíše se vyskytuje koordinace s his jako prvním členem, neboť his nerozlišuje tvar samostatný a nesamostatný, např. his and my interests jeho a moje zájmy. Proti kombinaci samostatných a nesamostatných zájmen s odlišným tvarem je však nechuť. V neformálních projevech se můžeme setkat s koordinací zájmen nesamostatných: your, his and my ideas vaše, jeho a moje představy.