9.34.9 Předložky vyjadřující původ

out of = z: She made a blouse out of an old dress. Udělala si halenku ze starých šatů.
from = (1) z (výchozí stav): The light changed from red to green. Světlo se změnilo z červeného na zelené. (2) z (pasivní zdroj): to draw water from a well čerpat vodu ze studny, to draw conclusions from the evidence vyvozovat závěry z důkazů, from this point of view z tohoto hlediska. – (3) = od (aktivní zdroj, dárce): a letter from my brother dopis od mého bratra. – (4) = z (užitý materiál, který se při zpracování mění): Steel is made from iron. Ocel se dělá ze železa.
of = (1) z (užitý materiál, který se při zpracování nemění): This table is made of wood. Tento stůl je ze dřeva. – (2) z (rodinný původ): Miss Smith comes of quite poor parents. Slečna Smithová pochází ze zcela chudobné rodiny.