13.84

Několikanásobné větné členy nejsou omezeny na koordinační spojení jednoslovných výrazů (slovních druhů) realizujících příslušný větný člen (např. přívlastkové adjektivum she is both pretty and clever je hezká i chytrá, nebo příslovečné adverbium he treated me harshly and unjustly choval se ke mně tvrdě a nespravedlivě). Vyskytují se i při realizaci větného členu jmennými tvary a vedlejší větou, přičemž se různé realizační prostředky mohou kombinovat, např. I hate the idea of just keeping away and doing nothing nenávidím pomyšlení na to, stát stranou a nic nedělat. The paragraphs which follow are not intended to solve the problem, only to point out that it exists. (Smith 88) Odstavce, které následují, nejsou míněny jako řešení problému, nýbrž jen ukazují, že problém existuje. Does anyone know how it happened or who is responsible? Ví někdo, jak se to stalo nebo kdo to způsobil? The gadget can be worked manually or by electric current. Strojek (zařízení) se dá pohánět ručně nebo elektrickým proudem. They proceeded slowly, step by step. Postupovali pomalu, krok za krokem. He has never learnt English from a textbook, but only by picking it up. Nikdy se neučil anglicky z učebnice, nýbrž jen tím, co pochytil.

Poznámka: Do koordinačních spojení vstupují pouze prvky sémanticky kompatibilní (bez ohledu na to, zda jsou realizovány stejnými nebo různými prostředky). Tak nelze koordinovat podměty vět Jane is silly (Jana je hloupá) a to cry is silly (plakat je hloupé) – *Jane and to cry are silly (*Jana a plakat je hloupé), ani Jane is silly (Jana je hloupá) a that idea is silly (ten nápad je hloupý) – *Jane and that idea are silly (*Jana a ten nápad jsou hloupé).