12.22.12 Větný typ S-V-Adv (intranzitivní sloveso s obligatorním adverbiálním určením)

(a) Větný typ S-V-Adv nejčastěji vyjadřuje lokalizaci.
(i) Lokalizace konkrétní, např. he is away je pryč, the road stretches across the desert silnice se táhne pouští.
(ii) Lokalizace abstraktní (příslušnost k třídě), např. he ranks among (with) the best in his profession řadí se k nejlepším ve svém povolání, Leeds is among the largest industrial towns in England Leeds patří v Anglii k největším průmyslovým městům (srov. konkrétní lokalizaci you are among your friends jste mezi přáteli).
(iii) Konkrétní lokalizace často alternuje s lokalizací temporální. Věta vyžaduje jedno nebo druhé určení, a jsou-li přítomna obě, je jedno fakultativní, např. they live near by bydlí blízko, he lived in the sixteenth century žil v 16. století, the departure is at 3.15 from Central Station odjezd je v 3.15 z Hlavního nádraží (srov. the departure is at 3.15 odjezd je v 3.15, the departure is from Central Station odjezd je z Hlavního nádraží).
Samotné temporální určení u lexikálního be připouští jen dějový podmět, např. the wedding is on Saturday svatba je v sobotu.
(iv) Temporální určení, např. the flight takes two hours let trvá dvě hodiny, it's getting on for midnight táhne na půlnoc.
(b) Větný typ s lokativním podmětem a činitelským adverbiálním určením, např. the parth was swarming with ants pěšina se hemžila mravenci, the stream abounds in trout potok oplývá pstruhy (v potoce je spousta pstruhů), the floor was crawling with vermin podlaha se hemžila hmyzem, her face was streaming with tears po obličeji ji tekly slzy, his hand was trickling with blood z ruky mu kapala krev. V češtině má lokální element častěji formu adverbiálního určení. Činitel může též být konstruován jako podmět a pak je lokální určení fakultativní, srov. ants were swarming in the path na pěšině se rojili mravenci, trout abound in this stream v potoce je spousta pstruhů, vermin were crawling on the floor po podlaze lezl hmyz, tears were streaming down her face po obličeji jí tekly slzy, blood was trickling from his hand z ruky mu kapala krev.
Podmětová konstrukce lokálního elementu v angličtině často slouží jako prostředek aktuálního členění (umístění tematického prvku na počátek věty, viz 14.35.4).
(c) Větný typ s určením míry, např. the bedroom measures ten feet by twelve ložnice měří 10 x 12 stop, he weighs twelve stone váží 76 kg, her clothes cost a lot of money její šaty stojí spoustu peněz. Tento typ lze často převést na typ sponový, srov. his weight is twelve stone jeho váha je 76 kg. Nepřipouští pasivizaci.
Doplnění po slovesech measure, weigh, cost má některé rysy předmětu (viz 13.31.15).
(d) Větný typ dispoziční s adverbiálním určením způsobu, např. the book reads well ta kniha se dobře čte, the new edition is selling fast nové vydání se rychle prodává, the material washes easily ten materiál se snadno pere, the dirt rubs off easily špína se snadno setře aj. Podmět je v tomto typu nečinitelský, totožný s předmětem vazby tranzitivní, srov. to read a book, to sell a new edition atd. Jde o transpozici předmětu do funkce podmětu podobně jako v pasivu, avšak sloveso uchovává aktivní formu. V češtině tomuto typu odpovídá dispoziční typ reflexivní (viz 12.31.22).
Některá slovesa připouštějí též vazbu bez příslovečného určení (viz 8.84.21(b)(iii)).