2.21.2 Typ to break > a break

Je-li sémantický vztah mezi substantivem a slovesem opačný, tj. vyjadřuje-li substantivum jeden speciální význam z širšího významového okruhu příslušného slovesa, jeví se jako základní člen konverzního vztahu sloveso. Takových deverbativních substantiv je velké množství, např. bend ohyb, break přerušení, přestávka, blow rána, blush zardění, ruměnec, bow [baʊ] poklona, call volání, cast odlitek, catch úlovek, cough kašel, drive jízda, vyjížďka, embrace obejmutí, glance pohled, grasp uchopení, pochopení, find nález, hit úspěch, laugh smích, look pohled, nap lehký (odpolední) spánek, pay plat, quote citát, search pátrání, hledání, slumber dřímota, stay pobyt, take úlovek, výtěžek, talk rozhovor, beseda, walk chůze, procházka a mnoho dalších.
Pokud existuje též substantivum odvozené sufixem, bývají obě substantiva většinou významově nebo distribučně rozlišena, např. move tah – movement pohyb, repeat repríza – repetition opakování, pay plat – payment platba, zaplacení apod.
Četná z těchto substantiv se vyskytují často po slovesech have, give, take, make, get aj. Některá jsou na tuto vazbu omezena (viz 13.23.22), např. HAVE a wash umýt se, a shave oholit se, a swim zaplavat si, a chat popovídat si, a look podívat se, a read číst si, a rest odpočinout si aj.; GIVE a kick kopnout, a polish vyleštit, a push strčit aj.; TAKE a sip napít se (malým douškem), a look, a glance podívat se, a walk jít na procházku, a breath nadýchnout se aj.; MAKE a fuss vyvádět, a guess hádat, a move hýbat se (přemístit se), začít jednat, a search pátrat, a dash hnát se, a remark poznamenat, a boast (of sth) vychloubat se, a bolt upláchnout, a stir vyvolat rozruch aj.; GET a move on pospíšit si, a jump on sb. předehnat, získat výhodu aj. Rozdíl mezi významem této vazby a významem slovesa, od něhož je odvozena, spočívá v tom, že sloveso vyjadřuje příslušný obsah jako nerozčleněný děj nebo proces, kdežto verbonominální vazba vyčleňuje jeden případ slovesného děje, který lze v důsledku jeho substantivní formy modifikovat, koordinovat a kvantifikovat. V češtině těmto vazbám většinou odpovídá samostatné sloveso vyjadřující příslušnou významovou modifikaci prefixem a/nebo sufixem.