16.21.11

Obsahová věta podmětná se nejčastěji vyskytuje v postverbálním postavení a v normální podmětové pozici ji předjímá anticipační it (viz 13.13.2), např. It is feared that the ship was wrecked. Jsou obavy, že loď ztroskotala.
V podmětovém postavení bývá pouze tehdy, je-li přísudková část věty obsahově závažnější (patří-li k rématu) a/nebo vyžaduje-li to syntaktická stavba přísudku (rozvitost apod.), srov. That such cases do occur has been proved beyond all doubt. Že se takové případy vyskytují, bylo dokázáno mimo vší pochybnost. That such cases do occur is a fact to be reckoned with. Že se takové případy vyskytují, je skutečnost, s níž je třeba počítat.
Obsahová věta podmětná se vyskytuje u sloves vyjadřujících působení na mentální a citový stav, např. alarm polekat, poplašit, amuse bavit, astonish udivit, amaze uvést v úžas, confuse zmást, delight nadchnout, depress deprimovat, distress, grieve zarmoutit, embarrass uvést do rozpaků, frighten polekat, horrify poděsit, irritate dráždit, please potěšit, shock pohoršit, surprise překvapit, upset rozčílit aj., např. It worried her that the boy didn't get on at school. Dělalo jí starosti, že chlapec ve škole neprospívá. Dále u verbonominálních predikací s adjektivy nebo substantivy vyjadřujícími hodnotící postoj nebo jistotní modalitu jako certain jistý, evident, obvious zřejmý, clear, plain jasný, possible možný, probable, likely pravděpodobný, true pravdivý aj.; curious, strange, odd, queer, peculiar zvláštní, divný, dreadful, horrible, terrible hrozný, admirable obdivuhodný, remarkable pozoruhodný, regrettable politováníhodný, incomprehensible nepochopitelný, sad smutný, fortunate, lucky šťastný aj.; ing-ová participia od výše uvedených sloves (embarrassing, irritating, disappointing atd.); (it is) a certainty (je) jisté, a pleasure radost, an honour čest, pocta, a surprise překvapení, a disappointment zklamání, a nuisance nepříjemné, otrava, a pity škoda apod. Např. It is obvious that some words have been erased. Je zřejmé, že několik slov bylo vymazáno.

Poznámka 1: Je-li řídící věta otázka, je možná jen extrapozice obsahové věty, nikoliv počáteční postavení: Is it certain that the match will take place? Je jisté, že se zápas bude konat?

Poznámka 2: Extrapozice je rovněž pravidlem, je-li obsahová věta podmětem pasiva, např. It is expected that the negotiations will continue for several weeks. Očekává se, že jednání budou pokračovat několik týdnů.

V obsahových větách podmětných se vedle indikativu vyskytuje též should, které zde má funkci konjunktivu (viz 8.44.43). Po adjektivech (it is) appropriate, proper sluší se, (it is) fitting hodí se, crucial, essential, imperative, necessary (je) nutné, important důležité, (it is) advisable, expedient je radno, desirable žádoucí, urgent naléhavé aj. that + should odpovídá v češtině obsahové větě s aby, např. It is advisable that telephone bookings should be confirmed by letter. Je radno, aby byly telefonické objednávky potvrzeny dopisem. V těchto větách se též vyskytuje konjunktiv (zejména v americké angličtině, viz 8.83.4) a po četných adjektivech je též možná vazba infinitivní, srov. It is not fitting for you to dress like that / that you should dress like that. Nehodí se, aby ses takhle oblékala.
Should po adjektivech vyjadřujících hodnotící postoj (viz výše), též po possible možný (v otázce) a po impossible (nemožný) slouží k tentativnějšímu vyjádření obsahu, než je tomu při užití indikativu. V češtině je nejčastěji že s indikativem (někdy lze tentativnost vyjádřit kondicionálem, popř. užít spojky aby), např. It is regrettable that such books should be printed. Je politováníhodné, že se tisknou takové knihy.