3.21 Počitatelná substantiva

Četná substantiva označující osoby, živočichy, předměty, jednotky různého druhu a jiné diskrétní pojmy, např. person osoba, son syn, friend přítel, bird pták, snake plaz, ticket lístek, tool nástroj, tree strom, ship loď, river řeka, process proces, assumption předpoklad, source pramen, zdroj, requirement požadavek a mnoho dalších, jsou v zásadě jen počitatelná, tj. tvoří plurál, mohou se spojovat bez gramatických omezení s kterýmkoliv kvantifikátorem (kromě výrazů specifických pro nepočitatelná substantiva) a při neurčité determinaci jsou provázena neurčitým členem, srov. they have two sons mají dva syny, several miles několik mil, a gradual process pozvolný proces.
Přes svou zásadně počitatelnou povahu se i substantiva této skupiny mohou vyskytnout v jednotném čísle bez členu. Bezčlennost u singuláru substantiv této skupiny bývá omezena na určité syntaktické pozice a více či méně ustálená frazeologická spojení. Nepřítomnost členu může být nadto způsobena tím, že sémantika členu (jak neurčitého, tak určitého) se do příslušného kontextu nehodí, např. It was morning (Bylo ráno) na rozdíl od pravidelné konstrukce It was a sunny morning. Bylo slunné ráno. V případě jako He was friend to us (Byl nám přítelem) substantivum nabývá adjektivní povahy (člen by opět přidával nežádoucí významové odstíny), srov. He was friendly. Podobně He is more artist than scientist. Je více umělec než vědec.
Jiná syntaktická pozice, v níž bývá substantivum v singuláru bez členu, je genitivní přívlastek s of, např. the type of sentence typ věty, the role of subject úloha podmětu, this kind of tree tento druh stromu, that sort of woman ten typ žen. The yard is full of smashed car. Dvůr je plný havarovaných vozů. Uvedené případy nejsou pro nepočitatelnost příslušného substantiva průkazné, neboť existující alternativní konstrukce svědčí o počitatelnosti, srov. a tree of this kind, trees of this kind, ale nikoliv *tree of this kind; *a yard full of smashed cars; popř. o adjektivní povaze genitivního určení, srov. sentence type větný typ. Neurčitý člen nadto není v těchto vazbách vyloučen: this kind of a tree.
Singulár bez členu se dále často vyskytuje v ustálených frazeologických spojeních, např. in person osobně, piece by piece kus po kuse, step by step krok za krokem, (go) by train (jet) vlakem (viz 3.32.6).
K nepočitatelnému užití počitatelných substantiv této skupiny lze nejspíše řadit případy výskytu singulárových tvarů s all a enough, např. She is all woman. Je to žena každým coulem (stoprocentní žena, skrz naskrz žena). This may look like an old jalopy to you but it's all car. Možná, že ti to připadá jako stará rachotina, ale je to stoprocentní auto. There's not enough table for everyone to sit at. U stolu není pro všechny dost místa. I hope I am man enough not to be afraid of a woman. Snad jsem natolik muž (chlap), abych se nebál ženy. Pro nepočitatelné pojetí substantiv v těchto případech svědčí okolnost, že all a enough se normálně konstruují s nepočitatelnými substantivy a u počitatelných substantiv s plurálem. Vzhledem k normálnímu, počitatelnému užití těchto substantiv (srov. He was knocked down by a car. Srazilo ho auto. We need a larger table. Potřebujeme větší stůl) jsou však tyto případy okrajové.