13.23.11 Be + adjektivum

Predikace kvalifikující se nejčastěji vyjadřuje přísudkem skládajícím se z be + adjektiva, např. books in hard binding are expensive knihy v tvrdé vazbě jsou drahé, a holiday at the seaside would be very pleasant dovolená u moře by byla velmi příjemná.
(a) Adjektivní část přísudku bývá často rozvinuta infinitivem nebo infinitivní vazbou. Rozvíjející člen může modifikovat samotné adjektivum, např. the letters are ready

Predikace kvalifikující se nejčastěji vyjadřuje přísudkem skládajícím se z be + adjektiva, např. books in hard binding are expensive knihy v tvrdé vazbě jsou drahé, a holiday at the seaside would be very pleasant dovolená u moře by byla velmi příjemná.
(a) Adjektivní část přísudku bývá často rozvinuta infinitivem nebo infinitivní vazbou. Rozvíjející člen může modifikovat samotné adjektivum, např. the letters are ready to post dopisy jsou připraveny k odeslání, the surface was sticky to touch povrch byl na dotek lepkavý. Infinitiv lze u tohoto typu vynechat, srov. the letters are ready, the surface was sticky, a vazba nemá syntaktické obměny.
Častěji se však rozvíjející infinitiv vztahuje též k podmětu a vazbu lze různě obměňovat. Podle toho, jaké obměny vazba připouští, lze rozlišit tyto typy:
She is very kind to offer help. Je velice laskavá, že (nám) nabízí pomoc. U tohoto typu existuje paralelní vyjádření ve formě it is very kind of her to offer help je od ní velmi laskavé, že nabízí pomoc. Podobně you were very naughty to tell a lie byl jsi velmi ošklivý, že jsi lhal (it was very naughty of you to tell a lie bylo od tebe velice ošklivé, že jsi lhal), he was wise to take that into account byl moudrý, že s tím počítal (it was wise of him to take that into account bylo od něho moudré, že s tím počítal) apod., viz 15.11.3.
Další typ he is difficult to get on with v češtině nemá syntaktickou obdobu. Odpovídá mu český ekvivalent alternativní anglické formy it is difficult to get on with him „je těžké s ním vyjít“ nebo reflexivní typ dispoziční „těžko se s ním vychází“. He is hard to please (it is hard to please him) je těžké se mu zavděčit, she is nice to dance with (it is nice to dance with her) je příjemné s ní tančit, hezky se s ní tančí, the scene was pleasant to watch (it was pleasant to watch the scene) bylo příjemné tu scénu pozorovat, mathematics is not easy to study (it is not easy to study mathematics) matematika se nestuduje snadno (viz 15.11.2).
U třetího typu existuje alternativní vazba adverbiální: He was prompt to agree (he agreed promptly). V češtině je pouze vyjádření adverbiální rychle souhlasil. She is slow to make up her mind (she makes up her mind slowly) pomalu se rozhoduje, he is quick to seize an opportunity (he seizes an opportunity quickly) rychle se chápe příležitosti apod.
U čtvrtého typu je alternativní vyjádření kauzativní pomocí make (v některých případech existuje jednoslovné kauzativní sloveso odpovídající významem make + příslušné adjektivum): he will be angry to learn about it bude se zlobit, až se to dozví. I shall be happy to be back budu šťasten, až budu zpátky, he was furious to have been kept waiting byl velmi rozzloben, že ho nechali čekat apod. Srovnej alternativní kauzativní vazby: it will make him angry to learn about it, it will make me happy to be back, it infuriated him to be kept waiting.
K poslednímu typu patří adjektiva vyjadřující modalitu volní jako willing ochoten, reluctant váhavý, neochotný, zdráhavý, prone mající sklon, ochotný apod., např. I am willing to accompany her jsem ochoten ji doprovázet, he is reluctant to spend any more money on it není ochoten (zdráhá se) utrácet za to další peníze, he is prone to find fault with everything má sklon hledat na všem chyby.

Poznámka: Po některých adjektivech (zejména u čtvrtého typu) infinitiv alternuje s vazbou gerundiální: he was furious at being kept waiting so long.

(b) Některá adjektiva lze nahradit předložkovou vazbou of + substantivum: this case is interesting tento případ je zajímavý – this case is of interest; this point is important tento bod je důležitý – this point is of importance; that might be useful to by mohlo být užitečné – that might be of use. Vazby typu to be of interest, of importance, of use atd. jsou charakteristické pro vyšší styl a užívá se jich zejména, je-li kvalifikace modifikována, např. to be of particular interest, of major importance, of little use apod. nebo v záporu, např. to be of no consequence být nedůležitý, bez významu.

Poznámka: V některých případech adjektivum od téhož základu schází nebo má jiný význam, např. it is of no avail (=it is useless) nemá to smysl, cenu x it is unavailable není to k dispozici, k dostání.

(c) Adjektivum po sponě v angličtině někdy vyjadřuje predikaci dějovou (viz 6.4), např. are you serious / in earnest / do you mean it? myslíš to vážně?, he was very emphatic in his refusal odmítl velmi důrazně. Vazby tohoto druhu zpravidla vyžadují předmět a alternují s vazbou slovesnou. Jsou charakteristické pro vyšší (zejména odborný) styl, např. a dry season is conducive to forest firest (a dry season conduces to forest fires) sucho přispívá k lesním požárům, the remark was illustrative of his attitude (the remark illustrated his attitude) ta poznámka objasňovala jeho postoj, the review is frankly critical of the author's approach (the review frankly criticizes the author's approach) recenze nepokrytě kritizuje autorův přístup, she was contemptuous of such suggestions pohrdala takovými návrhy, he was completely oblivious of his surroundings zcela zapomněl na své okolí (u posledních dvou adjektiv příbuzné sloveso schází).