14.32

Při slovosledných obměnách českých vět a příslušných obměnách vět anglických v příkladech uvedených v 14.31 bylo již anticipováno aktuální členění ve větách, jejichž některé části jsou kontextově závislé. Sémantická struktura věty se jako prostředek aktuálního členění uplatňuje pouze ve větných částech kontextově nezávislých. Aktuální členění kontextově závislých částí závisí na kontextu. Tak větné členy, které jsou v kontextově nezávislých větách rematické (předmět, příslovečné určení), mohou být kontextem tematizovány, byla-li o nich řeč v předcházejícím textu, a naopak větné členy v kontextově nezávislých větách tematické (podmět, situační příslovečná určení) mohou být kontextem rematizovány. V češtině se věty s kontextově zapojenými členy chovají stejně jako věty kontextově nezávislé, tj. tematické prvky se řadí na začátek věty a rematické na konec, bez ohledu na to, kterým větným členem jsou realizovány. Ve větách s kontextově závislými členy se uplatňují prostředky anaforické, tj. slova odkazující na předcházející text (zájmena osobní, ukazovací, přivlastňovací, vztažná), jakož i lexikální prostředky navazující na předcházející text (výrazy jako other další, jiný, further další, similar podobný, different jiný aj.). Např. věta tento román napsal na samém počátku své literární dráhy má v čele tematický předmět, jehož tematičnost je indikována jednak počátečním postavením, jednak anaforickým demonstrativem. V angličtině je obdobný slovosled řídkým stylistickým prostředkem krásné nebo odborné literatury, srov. She had not reckoned on the constant interruptions that would crop up during the lessons. The incidental class interruptions she soon became used to. Nepočítala s neustálým přerušováním, ke kterému při vyučování docházelo. Na příležitostná přerušení hodiny si brzo zvykla.
Pravidelný anglický protějšek českých vět, jako je výše uvedený příklad, je však normální slovosled s postverbální pozicí předmětu, jehož tematický charakter je indikován pouze anaforickým demonstrativem, srov. he wrote this novel at the beginning of his literary career.

Poznámka: V běžně mluvené řeči se setkáváme s prepozicí tematického předmětu v případech jako that I know to vím, that I understand tomu rozumím, v nichž jde o důrazné vytčení (viz 14.36.4).

Také v případě jiných větných členů (příslovečného určení, jmenné části přísudku) tematizovaných vlivem kontextu je v češtině pravidlem počáteční postavení, které je v angličtině u těchto členů pouze příležitostným stylistickým prostředkem psaného literárního a odborného jazyka, např. An hour and a half had passed. To confusion had succeeded peace. Uplynulo půldruhé hodiny. Po zmatku nastal klid. Of particular interest in this connection is the fact that... Zvlášť zajímavé je v této souvislosti to, že... Also pertinent here is the question of the efficient use of the time that is available. (Carter 193) Rovněž případná je zde otázka účinného využití času, který je k dispozici.
Predikativní syntaktické adjektivum může zaujímat počáteční pozici, jen pokud explicitně navazuje na předcházející text nebo je-li v komparativu. Pouhý nemodifikovaný pozitiv zde není možný. V těchto případech angličtina nahrazuje tematickou jmennou část přísudku vazbami jako An interesting fact is that... Zajímavé je, že... A pertinent point here is the question as to... Případná je zde otázka... V běžně mluvené řeči se v tomto případě též užívá identifikační predikace typu what is important is our joining forces důležité je, abychom spojili své síly (viz 14.36.3).