13.23.13 Jmenná část přísudku vyjádřená předložkovou vazbou

Předložkové substantivní vazby po be netvoří stejnorodou syntaktickou skupinu, nýbrž se rozpadají přinejmenším na tři typy.
(a) Předložkové vazby lokální, které označují nějaké místo, např. Will you be at home? Budeš doma? He is out of Prague. Je mimo Prahu. We were within (out of) earshot. Byli jsme v doslechu (mimo doslech). V tomto případě nemá be funkci sponovou, nýbrž je slovesem plnovýznamovým (viz 8.31.2) a s předložkovou vazbou tvoří zvláštní typ predikace lokativní (viz 12.22.12).
K lokativním predikacím se dále řadí vazby slovesa be s místním adverbiem (he was not there nebyl tam, they are away jsou pryč, will be be here? budeš tady? apod.) a s výrazy časovými. Be + časový výraz může však mít za podmět jen substantivum dějové, srov. the wedding will be next month svatba bude příští měsíc.
(b) Předložková vazba má funkci kvalifikující nebo zařazující jako predikace s adjektivem nebo substantivem. Synonymní predikace adjektivní nebo substantivní často existuje vedle vazby předložkové nebo je aspoň možnost substantivní nebo adjektivní parafráze, např. she is under age (she is a minor) není plnoletá, he was on his guard / on the alert / on the look-out / on the watch (he was watchful) dával si pozor / byl ve střehu, she is past recovery (her condition is hopeless) její stav je beznadějný, the result is beyond any doubt (the result is indubitable) výsledek je mimo vší pochybnost (nepochybný), nobody is at fault (nobody is to blame) není to ničí vina, he is in easy circumstances (he is well off) žije v dobrých majetkových poměrech, they were still in sight (they were still visible) byli ještě v dohledu, he is out of work (he is jobless, unemployed) je bez práce, it is out of the question (it is impracticable) je to vyloučeno apod. Jde zpravidla o výrazy frazeologicky vázané, které se v angličtině a češtině většinou liší.
(c) Předložková vazba vyjadřuje predikaci dějovou, a to jak aktivní, tak pasivní. Synonymní predikace verbální často existuje vedle vazby předložkové nebo je aspoň možnost verbální parafráze: he is in love with her (he loves her) je do ní zamilován, we are quite in agreement with you (we quite agree with you) jsme s vámi zcela zajedno (zcela s vámi souhlasíme), the trees are in blossom (the trees are blossoming) stromy jsou v květu (kvetou), he was in a hurry (he hurried) spěchal, the railway is under construction (the reailway is being built) železnice je ve výstavbě (železnice se staví), repairs are in progress (repairs are being carried out) opravy jsou v proudu (opravy se provádějí), the word is no longer in use (the word is no longer used) toho slova se už neužívá, the road is under repair (the road is being repaired) silnice je v opravě (silnice se opravuje), the proposals are under consideration (the proposals are being considered) o těch návrzích se uvažuje aj.