7.4 Jiné adverbiální sufixy: -wise a -ward(s)

Adverbia odvozená sufixem -wise rovněž vyjadřují příslovečné určení způsobu, např. clockwise ve směru hodinových ručiček, counterclockwise proti směru hodinových ručiček, contrariwise naopak, crosswise křížem, napříč, otherwise jinak, likewise podobně, nowise žádným způsobem, nikterak aj. V britské angličtině většina těchto adverbií působí poněkud zastarale. V současném běžně mluveném jazye se sufix -wise užívá k vyjádření zřetele, např. how are you moneywise? jak jsi na tom s penězi? we were rather lucky weatherwise měli jsme dost štěstí s počasím. Tento úzus se však nepociťuje jako zcela spisovný.

Poznámka: Sufixální povahy též nabývají substantiva fashion a style v případech jako she cooks French-style vaří francouzským způsobem, the chairs were arranged meeting-fashion židle byly uspořádány jako na schůzi, they stood by the door, sentinel-fashion stáli u dveří jako stráž.

Adverbiální sufix -ward(s), který odvozuje směrová příslovce s významem „směrem k“, má v britské angličtině zpravidla formu -wards (formy -ward se užívá v americké angličtině), např. backwards pozpátku, směrem zpět (walk backwards and forwards chodit sem a tam), downwards směrem dolů (head downwards hlavou dolů), homewards směrem k domovu, northwards na sever, k severu aj.

Poznámka: Jako adverbiální sufix se též vyskytuje zakončení -ways, které často alternuje s -wards nebo -wise, např. sideways ze strany do strany (též sidewards), lengthways, longways podélně (též lengthewise, longwise) aj.