8.84.22 Pasivum

Tvoření pasiva připouštějí v zásadě slovesa tranzitivní, pokud je předmět účastníkem slovesného děje, na nějž slovesný děj přechází nebo který je slovesným dějem zasažen. Některé předmětové vazby však vyjadřují jiné sémantické vztahy a pak ani tranzitivní sloveso pasivum netvoří.
S netvořením pasiva u tranzitivních sloves se setkáváme v případech, kdy se význam slovesa blíží významu spony a hraničí-li povaha předmětu s adverbiálním určením.
Have (mít) a get (dostat) připouštějí pasivní konstrukci pouze v infinitivu, srov. there was nothing to be had/to be got nebylo nic k dostání. Okrajově se vyskytuje pasivum v případě jako Besides, an enjoyable time was had by all for after the concert we invariably played poker till all hours. (Moore 60) Mimo to jsme se všichni měli moc dobře, protože jsme po koncertě vždycky hráli až do pozdních hodin poker.
Have netvoří pasivum, neboť představuje tranzitivní sponu (posesivní vztah lze často převést na vztah přisuzovací, srov. she has blue eyes má modré oči – her eyes are blue její oči jsou modré), u get nemožnost tvořit pasivum vyplývá z jeho sémantiky „dostat“: podmět má stejnou roli jako v pasivu, srov. he got a watch = he was given a watch dostal hodinky.
Pasivum dále netvoří slovesa cost stát (o ceně), last trvat, measure měřit (= mít míru), weigh vážit (= mít váhu), equal rovnat se, mean znamenat, resemble podobat se, hold obsahovat, lack nemít, postrádat, become slušet, suit hodit se, fit padnout, escape uniknout aj. v případech jako it cost a lot of money stálo to spoustu peněz, the supplies will last three weeks zásoby vydrží tři týdny, the room measures twenty feet místnost měří dvacet stop, two plus two equals four dvě a dvě se rovnají čtyřem, ‘lucrative' means ‘profitable' „lucrative“ znamená „výnosný“, the hall holds two hundred people do sálu se vejde dvě stě lidí, he lacks experience scházejí mu zkušenosti, this hat does not become you tenhle klobouk ti nesluší, the dress doesn't fit me ty šaty mi nepadnou, they escaped punishment unikli trestu. Neživotné předměty u těchto sloves hraničí s adverbiálním určením (tážeme se how much does it cost/measure/weigh? kolik to stojí/měří/váží?, how long did it last? jak dlouho to trvalo/vydrželo?). O významové příbuznosti se slovesy sponovými svědčí možnost perifrastického vyjádření pomocí spony, srov. it cost five pounds stálo to pět liber – the price was five pounds cena byla pět liber, it weighs two pounds váží to dvě libry – the weight is two pounds váha je dvě libry, she resembles her mother podobá se své matce – she is like her mother je podobná své matce, any weekday suits me equally well kterýkoliv pracovní den se mi hodí stejně dobře – any weekday is equally suitable kterýkoliv pracovní den je stejně vhodný.

Poznámka: Pokud mají tato slovesa též tranzitivní významy, pasivní konstrukce od těchto významů se tvoří, srov. the conference will be held in May konference se bude konat v květnu, it was meant as a compliment bylo to míněno jako poklona, the sample was weighed and measured vzorek byl zvážen a změřen apod.

S netvořením pasiva se dále setkáváme v případech lokativního a lokativně-posesivního podmětu (viz 8.84.21a), ve verbonominálních vazbách typu she gave an impatient sigh netrpělivě vzdychla, the train gave a premonitory jerk vlak sebou výstražně cukl (viz 13.23.22) a v případech jako he groped his way tápal po cestě, we walked ten miles šli jsme deset mil aj.
Obecně platí, že podmět pasiva lze převést na předmět aktiva, avšak při operaci opačným směrem se uplatňují některá omezení. Vedle omezení vyplývajících ze sémantiky slovesné platí i jistá omezení tkvící v povaze předmětu. Zásadně nelze učinit podmětem pasiva předmět reflexivní, reciproční a posesivní: he excused himself omluvil se, they don't know each other neznají se, she shrugged her shoulders pokračila rameny.
Dále se podmětem pasiva zpravidla nestávají předměty infinitivní a gerundiální, např. I hate to contradict you nerad vám odporuji, he admitted having acted thoughtlessly připustil, že jednal nerozvážně. Také podměty větné jsou v pasivu řídké, např. that such a possibility exists has been suggested before že taková možnost existuje, bylo naznačeno už dříve.
Hlavní funkce pasiva je vyjádření slovesného děje bez konatele.
(a) Pasivní věty s nevyjádřeným činitelem nejčastěji implikují všeobecného lidského konatele. Jsou tedy v úzkém vztahu k větám s vyjádřeným všeobecným konatelem („člověk“, „lidé“, viz 13.13.4), s nimiž jsou v některých případech zaměnitelné. V angličtině pasivum implikující všeobecného lidského konatele do jisté míry nahrazuje obecně použitelný prostředek vyjadřování všeobecného lidského konatele, jakým je např. německé man a francouzské on.
Pasivum implikující všeobecného lidského konatele se uplatňuje především v odborném stylu, např. several systems have been devised and tested bylo navrženo a vyzkoušeno několik systémů, it is believed that the method yields safe results má se za to, že metoda poskytuje bezpečné výsledky, this theory is generally accepted tato teorie se všeobecně přijímá. V hovorovém stylu pasivum v těchto případech často alternuje s vyjádřením aktivním, srov. what is it called?/what do they call it? jak se tomu říká?/jak tomu říkají?, it is said/they say that… říká se/říkají, že…, it can't be explained in any other way/you can't explain it it any other way nedá se/nemůžete to jinak vysvětlit, that sort of man can't be trusted/you can't trust that sort of man takovému člověku se nedá/nemůžete důvěřovat apod.
Velmi běžný typ pasiva bez vyjádřeného činitele je tzv. pasivum autorské, tj. činitel je autor článku, knihy, popisované práce apod. Také užívání autorského pasiva je charakteristické pro odborný styl, neboť v odborném vyjadřování je pozornost obrácena na předmět sdělení, zatímco osobnost autorova ustupuje do pozadí. Např. As has already been stated, the present study was originally undertaken in the hope of finding a satisfactory explanation for the difference between the uses of the expanded and non-expanded verb-clusters in English. To this end, many discussions of the English verb system … were carefully studied; at the same time, a corpus of 4 800 verb- and verbid-clusters … was analyzed in detail. (R. L. Allen 81) Jak už bylo uvedeno, tato studie byla původně podniknuta ve snaze najít uspokojivé vysvětlení rozdílu mezi užíváním průběhových a prostých tvarů slovesných. K tomu cíli bylo pečlivě prostudováno mnoho výkladů o anglickém slovesném systému; zároveň byl podrobně analyzován korpus 4 800 určitých a neurčitých tvarů slovesných.
Implikovaný činitel může být jiná identifikovatelná nebo neidentifikovatelná osoba nebo entita, jejíž explicitní vyjádření není pro vyjadřovaný obsah relevantní nebo jemuž se mluvčí záměrně vyhýbá; někdy je implikovaný činitel neurčitý (někdo, něco). Např. our team was beaten naše mužstvo bylo poraženo, their children are brought up very strictly jejich děti jsou vychovávány velmi přísně, all his luggage has been stolen byla mu ukradena všechna zavazadla, the whole house was searched celý dům byl prohledán, the connection had been cut off spojení bylo přerušeno aj. Jak ukazují některé příklady, původce děje není někdy znám. Tak tomu bývá často v přírodních vědách, např. genes are arranged in fixed positions geny jsou uspořádány v stálých pozicích.
Existují též pasivní konstrukce bez vyjádřeného konatele, které žádného konatele neimplikují, neboť žádný agens není nasnadě. Blíží se tedy konstrukcím intranzitivním, což se někdy projevuje v koexistenci pasivní a aktivní (intranzitivní) vazby, aniž je mezi nimi podstatný významový rozdíl. Aktivum a pasivum jsou v těchto případech ve vztahu více méně volné variace, srov. the village is situated on the bank of a lake/the village lies… městečko je situováno/leží na břehu jezera, speech and thought are developed/develop simultaneously jazyk a myšlení se vyvíjejí současně, the electric field is transferred/transfers along the lines of force elektrické pole se přenáší podél siločar, we are agreed/agree on this point v tomto bodě se shodujeme, he is engaged/engages in research zabývá se výzkumem, she is opposed to the idea/she opposes the idea je proti té myšlence aj.

Poznámka: Případy volné variace mezi aktivem a pasivem se neomezují na bezagentní trpný rod, nýbrž se vyskytují i u typů implikujících činitele, např. he counts/is counted among the best (viz 8.84.21biii), nebo i s vyjádřeným činitelem, např. he was worried/he worried about his brother měl/dělal si starosti s bratrem.

Jiné příklady bezagentního pasiva jsou např. more than money is involved nejde jen o peníze, the plain is exposed to northern winds planina je vystavena severním větrům, the two forms are distributed evenly oba tvary jsou rozloženy rovnoměrně aj. At greater altitudes only a part of the energy is deposited in this way. (Willmore 47) Ve větších výškách se takto ukládá pouze část energie.
(b) Pasivum s vyjádřeným činitelem je ve srovnání s pasivem bez vyjádřeného činitele podstatně řidší, což vyplývá z hlavní funkce pasiva, potlačení konatele slovesného děje. V angličtině pasivum s vyjádřeným činitelem umožňuje preverbální postavení patientu a postverbální postavení agentu, čehož může být využito jako prostředku aktuálního členění větného (viz 14.35.1). V češtině se tohoto uspořádání může dosáhnout pouhou změnou ve slovosledu beze změny syntaktické konstrukce. Aktivní konstrukce s tímto slovosledem bývá protějškem anglického pasiva s vyjádřeným činitelem zejména, je-li činitel životný. V obou jazycích se přitom dociluje základního rozložení výpovědní dynamičnosti s tématem v počáteční a rématem v koncové pozici. Srovnej In some animals the protection of the young is carried out by the males. (J. M. Smith 166) U některých živočichů ochranu mláďat obstarávají samečkové. The first marketable typewriter was produced (though not invented) by E. Remington & Sons. (Jones 377) První prodejný psací stroj byl vyroben (i když ne vynalezen) E. Remingtonem a syny/vyrobil (i když nevynalezl) E. Remington a synové.
Také neživotný činitel může být v češtině konstruován jako podmět po aktivním slovese, např. As a medical student I was impressed by the discipline in the operating theatre. (Fraser 83) Když jsem studoval medicínu, zapůsobila na mne kázeň v operačním sále. Avšak častěji bývá pasivum stejně jako v angličtině, srov. Performance in particular subjects can be considerably affected by attitudes towards a teacher. (Carter 93) Výkon v jednotlivých předmětech může být značně ovlivněn postoji k učiteli.
Neživotné adverbiální určení s předložkou by v pasivní větě nepředstavuje vždy činitele odpovídající věty aktivní. Je-li implikován životný činitel, jde o adverbiální určení prostředku, např. this difference was examined by statistical methods (we/the author examined this difference by statistical methods) tento rozdíl byl zkoumán statistickými metodami, he was treated by antibiotics (the doctor treated him by antibiotics) byl léčen antibiotiky. Někdy je adverbiální určení s předložkou by v pasivní větě dvojznačné, neboť mu v aktivní větě může odpovídat jako podmět (konatel), tak adverbiální určení (prostředek), např. the order of the elements is indicated by subscripts pořadí prvků je naznačeno indexy: (1) the author indicates the order of the elements by subscripts, (2) subscripts indicate the order of the elements.

Poznámka: Adverbiální určení s předložkou by mohou též být lokální nebo temporální. Tato určení jsou z hlediska vztahů mezi aktivem a pasivem vnější, změny v slovesném rodě se jich netýkají (stejně jako v případě příslovečného určení prostředku, je-li vyjádřen nebo implikován agens), srov. she was seated/sat by the open window seděla u otevřeného okna, an agreement was reached/they reached an agreement by midnight dohody bylo dosaženo/dosáhli o půlnoci.

Neživotný konatel může mít v pasivu jinou předložku než by. Volba předložky je v těchto případech určena slovesnou rekcí, např. she isn't interested in sculpture (sculpture doesn't interest her) nezajímá se o sochařství, I am surprised at her attitude (her attitude surprises me) jsem překvapen jejím postojem, we are delighted at the prospect (the prospect delight us) jsme tou vyhlídkou nadšeni, he is pleased with your progress (your progress pleases him) je potěšen vaším pokrokem, everybody was astonished (amazed) at the news (the news amazed/astonished everybody) všichni nad tou zprávou žasli, she is annoyed at the delay (the delay annoys her) je tím odkladem rozmrzena, I am worried about it (it worries me) dělá mi to starosti. Někdy se též v pasivu konstruuje s jinou předložkou než by i životný konatel: this fact wasn't known to me (I didn't know this fact) tato skutečnost mi nebyla známa. The need for more highly educated man power is reflected generally in the foundation of new universities. (Carter 30) Potřeba dalších vysoce kvalifikovaných pracovních sil se obvykle odráží v zakládání nových univerzit.

Poznámka: Také předložková vazba s jinou předložkou než by může být v pasivní větě z hlediska vztahu k aktivní větě dvojznačná, např. the relative frequency of the two forms is shown in Table 1 relativní frekvence obou tvarů je ukázána v tabulce 1: (1) the author shows the relative frequency of the two forms in Table 1 (adverbiální určení), (2) Table 1 shows the relative frequency of the two forms (podmět).

(c) Anglické pasivum s pomocným slovesem be nerozlišuje vyjadřování děje a stavu. Na rozdíl od češtiny, v níž se děj a stav vyjadřují různým videm, v angličtině vyplývá dějovost či stavovost slovesného tvaru většinou jen z kontextu, srov. all our effort is wasted všechno naše úsilí je zmařeno – much effort is wasted on things like that na takové věci se maří mnoho úsilí, my things are packed moje věci jsou zbaleny – my things are always packed by my wife věci mi vždycky balí manželka. V stavovém pasivu se participium blíží adjektivu a v některých případech v ně zcela přechází. Je to tehdy, nemůže-li podmět fungovat jako předmět aktiva. Máme pak co činit nikoliv s pasivem, nýbrž se sponovou konstrukcí be + adjektivum, např. are you drunk or something? jsi snad opilý?, his expression was surprised jeho výraz byl překvapený, his tone was annoyed jeho tón byl rozmrzelý apod. Adjektivizované participium může ovšem tvořit součást predikace i u podmětu, který může být předmětem aktiva, a pak může mít táž věta obojí interpretaci, srov. the changes are marked (1) změny jsou výrazné (adjektivum), (2) the changes are marked (on the margin) změny jsou vyznačeny (na okraji) (participium tvořící součást pasivního paradigmatu).
Někdy se nepovažují za pasivní ani vazby typu I am tired, exhausted jsem unaven, vyčerpán, he was surprised, annoyed byl překvapen, rozmrzen, she was extremely upset byla krajně rozrušena, he was pleased, amused, satisfied byl potěšen, pobaven, spokojen apod., neboť příčestí lze modifikovat pomocí very, rather, more, too aj., je možná koordinace s adjektivem a užití jiného sponového slovesa, např. I am very pleased jsem velmi potěšen, you look exhausted vypadáš vyčerpaně, he felt rather flattered cítil se dost polichocen apod. Nicméně ve všech těchto případech může podmět pasiva fungovat jako předmět aktiva, srov. the journey tired her cesta ji unavila, the work exhausted him ta práce ho vyčerpala, the news surprised/annoyed/pleased her ta zpráva ji překvapila/rozzlobila/potěšila apod.

Poznámka: Užívání very a much v těchto případech kolísá, srov. I am very tired, I am very/much pleased/surprised/annoyed. Dějová participia připouštějí pouze much nebo greatly (his work is much praised jeho práce se velmi chválí), viz 6.7.

Stavové pasivum s životným podmětem vyjadřující mentální a citové stavy, postoje a reakce je charakteristické pro hovorový styl, viz. 8.84.22e.
Stavové pasivum se někdy vyjadřuje pomocí perfekta, např. the books have been (vedle are) ordered knihy jsou objednány. Stavové pasivum v prézentu někdy odpovídá aktivu v perfektu, srov. Is the car repaired? Je auto opraveno? – Have they repaired the car? Opravili auto?
K vyjadřování dějového pasiva se v běžně mluvené řeči vedle pomocného slovesa be někdy užívá slovesa get, např. problems don't get solved by being talked about problémy se nevyřeší tím, že se o nich mluví, she never got caught nikdy ji nechytli, such things get noticed takových věcí si lidé všímají.
Pokud jde o děj aktuálně probíhající, dějové pasivum se v prézentu a préteritu vyjadřuje průběhovým tvarem, např. are you being served? dostáváte? (= jste obsluhován/a?), the matter is being attended to ta záležitost se vyřizuje, she felt that she was being blamed unfairly cítila, že je kárána nespravedlivě apod.

Poznámka: Participia, k nimž neexistuje infinitiv, např. this is unexpected/unjustified to je neočekávané/neoprávněné, the distinction is not clear-cut rozlišení není ostré, this opinion is widespread tento názor je rozšířen apod., je třeba považovat za adjektiva, avšak i tyto případy spojuje s pasivem vedle formální podobnosti i možnost vyjádřit činitele pomocí by, srov. Throughout the day the solitude remained unbroken by noise, men, tractors or even cattle. (Adams 151) Po celý den zůstala samota neporušena hlukem, lidmi, traktory nebo dobytkem.

(d) Tím, že pasivum umožňuje jiné lineární řazení účastníků slovesného děje než aktivum, může sloužit jako prostředek aktuálního členění větného. Volba slovesného rodu může ovšem též vyplývat z celkové větné stavby, typu modifikace větných členů aj. Pasivum jako prostředek umožňující řazení větných prvků podle stupně jejich výpovědní dynamičnosti (viz 14.35.1) může v češtině odpovídat aktivu, neboť čeština stejného účinku dosahuje pouhými změnami ve slovosledu.
Pasivum bez vyjádřeného činitele umožňuje koncové postavení rematického slovesa, např. the cause of the accident is being investigated příčina nehody se vyšetřuje, the culprit has never been found viník nebyl nikdy zjištěn. Pasivum s vyjádřeným činitelem umožňuje koncové postavení rematického podmětu aktiva, např. books of this kind are mostly read by young people knihy tohoto druhu čtou většinou mladí lidé (viz 8.84.22b).
Podmět pasiva bývá tedy tematický, ať už jde o přímý předmět aktiva, např. such difficulties are encountered in many fields s takovými obtížemi se setkáváme v mnoha oborech, nebo o předmět nepřímý, např. the children were refused admission dětem byl odepřen vstup (viz 8.84.14).
Z tematické povahy podmětu v angličtině vyplývá, že v souvětí a nadvětných celcích podmět často zůstává stejný, např. The dangers that lie ahead have been assessed and appreciated. (Fraser 272) Nebezpečí, která leží před námi, byla odhadnuta a zhodnocena. The hypotheses listed above are accepted because they are the simplest which can make sense of the observations. (J. M. Smith 79) Hypotézy uvedené výše se přijímají, protože to jsou ty nejjednodušší, které mohou pozorované jevy vysvětlit.
Podmět pasiva může též být rematický, např. no details were required nebylo třeba podrobností, few questions were asked bylo položeno málo otázek. Jeho rematičnost zde vyplývá z povahy determinátoru či kvantifikátoru, sémantiky predikativního slovesa a dvoučlenné větné stavby.
Někdy je rematický podmět pasiva anticipován pomocí there (podobně jako v aktivu, viz 13.13.3). Vyskytují se dvě slovosledné varianty. Jednak stojí celá vazba včetně participia před podmětem: There have been handed down to us many traditions which cannot be given up lightly. Zachovalo se nám mnoho tradic, kterých se nelze lehce vzdát. Therefore there has evolved in this northern region a wider variety both of animals and plants. (J. M. Smith 244) Proto se v této severní oblasti vyvinula větší rozmanitost jak živočichů, tak rostlin. Jindy be + there předchází před podmětem a participium stojí až za ním, např. there is no trick involved nejde o žádný trik, there are few subjects discussed in this book which I have not touched upon elsewhere v této knize se probírá málo témat, kterých jsem se nedotkl už jinde.
Předchází-li participium před podmětem, je užití there motivováno potřebou umístit vlastní podmět za slovesem. Stejně jako v aktivu u jiných sloves než be there zde není sémantický prvek, nýbrž formální element zaplňující pravidelné místo podmětu. Následuje-li participium za vlastním podmětem, je možno je považovat za modifikátor. Nemáme pak co činit s pasivní konstrukcí, nýbrž s existenciální vazbou there + be a postmodifikovaným podmětovým substantivem. Proti tomuto výkladu však mluví skutečnost, že převedením těchto vět na normální pasivní konstrukci bez there se jejich význam nezmění, srov. no trick is involved nejde o žádný trik, few subjects are discussed in this book which I have not dealt with elsewhere v této knize se probírá málo témat, kterými jsem se nezabýval už jinde. Nemění se ani aktuální členění, jak ukazují české protějšky, neboť rematická povaha podmětu je vyznačena lexikálními prostředky. Zdá se tedy, že i v tomto případě jde o pasivní konstrukci, v níž užití there slouží k posunutí rematického podmětu dále od počátečního (tematického) postavení.
(e) Pasivum není zastoupeno ve všech funkčních stylech stejnou měrou. Je charakteristické pro vyjadřování odborné a vědecké, kdežto pro styl hovorový je příznačné vyjadřování aktivní. Rozdíl mezi odborným a hovorovým stylem však nespočívá jen v různém kvantitativním využití pasiva, nýbrž též v typech pasiva, které se v těchto dvou stylech charakteristicky vyskytují.
V odborném stylu se nejčastěji vyskytuje pasivum implikující všeobecného konatele a pasivum autorské (viz 8.84.22a).
V hovorovém stylu je pasivum řídké. Nejčastěji se vyskytuje typ s životným podmětem a neživotným (vyjádřeným nebo implikovaným) původcem vyvolávajícím různé mentální a citové stavy a reakce, např. I am disappointed jsem zklamán, he was confused byl zmaten, she was embarrassed byla na rozpacích, she was overwhelmed with grief byla přemožena zármutkem apod. Pasivu implikujícímu životného konatele v češtině většinou odpovídá aktivní konstrukce s 3. os. plurálu označující všeobecného lidského konatele, srov. How do you know? – I was told. Jak to víš? – Řekli mi to. He was fired. Vyhodili ho z práce. She is expected tomorrow. Čekají ji zítra.
(f) Anglické pasivum je vždy dvojčlenné, tj. obsahuje podmět. Jednočlenné (neosobní, bezpodmětové) české pasivum v angličtině nemá obdobu. Proti českým větám jednočlenným má angličtina věty dvojčlenné s vyjádřeným podmětem, který odpovídá různým českým pádům (kromě nominativu a akuzativu). Srovnej: rozkazu bylo uposlechnuto the command was obeyed, naší výsrahy se nedbalo our warning was not heeded; vaší žádosti bude vyhověno your request will be complied with, musí být zabráněno skandálu a scandal must be prevented, bylo mu pohrozeno propuštěním he was threatened with dismissal; o tomto bodě se dlouho diskutovalo this point was discussed at length, o této možnosti se uvažovalo this possibility has been considered; plýtvá se penězi money is being squandered, zrádci se vždycky opovrhovalo traitors have always been despised; na tuto příručku se často odkazuje this manual is often referred to, oč se usiluje? what is being aimed at?, s nějakým zdržením se počítá some delay is allowed for, obvykle se rozlišuje mezi dvěma případy two cases are usually distinguished aj.
Pokud česká věta neobsahuje předmět, volba anglického podmětu závisí na povaze děje. U tranzitivních sloves lze často doplnit konkrétní věcný podmět, např. na noc se nezamyká the house/the door/the gate is not locked for the night. Není-li konkrétní věcný podmět nasnadě, může mít anglická věta aktivní formu s činitelským podmětem, ať už všeobecným, nebo konkrétním, nebo je v podmětu there (viz 12.31.21b, c).

Literatura: Dušková 1971a, 1972b, 1976c, Joos 1964, Langacker – Munro 1975, Mathesius 1915, Palmer 1965, Poldauf 1940, 1969b, Svartvik 1966, Štícha 1982.