12.31.14 Jiné typy jednočlenných slovesných vět bezagentních

(a) Případy jako práší se, hoří, v češtině podobné typu prší, se v angličtině vyjadřují konstrukcí s there nebo konkrétním podmětem, srov. there's a lot of dust nebo dust was blowing, there is a (house on) fire.
(b) Ve větách tohoto typu je často lokativní prvek, který označuje zdroj nebo místo příslušné události. V obou případech se lokativní prvek v angličtině konstruuje jako podmět, např. the place is haunted straší tam, the clock gave a click v hodinách hrklo, the floor creaked v podlaze zapraskalo, the cars raised a lot of dust za auty se prášilo, the windows rattled v oknech drnčelo, the kettle was singing v konvici bublalo, the woods are steaming / smoking kouří se z lesů aj.
Také čeština může někdy lokativní prvek konstruovat jako podmět, např. podlaha zapraskala, okna řinčela. V angličtině je někdy alternativní konstrukce s there: there was a click in the clock, the place smells – there is a smell here páchne to tu.
(c) V dalším typu je obsažen zdroj i místo události vyjadřované slovesem. Tato dvě doplnění umožňují několik konstrukcí: v pokoj vonělo růžemi / po růžích, v pokoji voněly růže, pokoj voněl růžemi / po růžích; podobně z úst mu páchlo česnekem, v místnosti páchlo myšinou, v očích se mu zajiskřilo radostí, v řece se hemžilo rybami. Anglická konstrukce je strukturně obdobná typu pokoj voněl růžemi, kde je lokativní prvek konstruován jako podmět a zdroj jako předložková vazba: the room smelt of roses, his breath smelt of garlic, the room smelt of mice, his eyes sparkled with joy, the river teems with fish (v posledním případě také fish teem in this river).
(d) Jednočlenné věty s podmětovým (lidským) dativem typu daří se mu dobře – he is getting on well, nemocnému se ulevilo – the patient felt better, viz 12.31.12 a 12.31.13. Jednočlenné věty s podmětovým genitivem se v angličtině konstruují obdobně, tj. genitivu odpovídá podmět nebo je konstrukce s there: the population has decreased obyvatelstva ubylo, there are more students / the number of students has increased přibylo žáků, a lot of snow has fallen napadlo sněhu.
(e) Bezpodmětová konstrukce se též vyskytuje u některých sloves s předložkovým předmětem, především u typu jde o, jedná se o, běží o. Tyto vazby mají v angličtině různé protějšky, srov. this is a matter / question of principle jde o princip, the point (in question) was something else běželo o něco jiného, we must consider that human lives / millions are involved musíme uvážit, že jde o lidské životy / milióny, that is not the point o to nejde. “Sure, the world is askew,” where matrimony is concerned. (Raverat 29) Ovšemže je svět nakřivo, když jde o manželství.
Význam jde o = „být ohrožen“ odpovídá v angličtině vazbě be at stake, srov. your honour / your postition / a large sum is at stake jde o vaši čest / vaše postavení / velkou částku.
Jiný typ, obsahující sloveso vznikání, je dojít k něčemu. V angličtině jsou slovesa occur, take place nebo vazba s there, srov. several changes have taken place došlo k několika změnám. Ideas on how evolution occurs have been much influenced by these advances. (Smith 42) Názory na to, jak dochází k vývoji, byly těmito pokroky velmi ovlivněny. Then there was a catastrophe. (Raverat 227) Pak došlo ke katastrofě.
Konečně jsou jednotlivé případy, jejichž syntaktická konstrukce v angličtině závisí na konstrukčních možnostech anglického ekvivalentu příslušného českého slovesa, např. nesejde na tom it does not matter, it makes no difference, na penězích mu nezáleží money does not matter to him, zůstalo na tom it was left at that / things were left at that; schyluje se k dešti it's going to rain, schyluje se k bouři there's thunder in the air, schyluje se k Vánocům Christmas is drawing near, schyluje se k půlnoci it's getting on for midnight.